AKTUALNOŚCI

Harmonogram bezpłatnych szkoleń informatycznych w ramach realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dobra” - LISTOPAD 2019 r.

Harmonogram bezpłatnych szkoleń informatycznych w ramach realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dobra” - LISTOPAD 2019 r.

Środa, 16 października 2019

Gmina Dobra informuje, że w listopadzie 2019 r. planuje przeprowadzić następujące szkolenia: 1. „Moje finanse i transakcje w sieci” w dniach od 7 do 9 listopada 2019 r. 2. „Rodzic w Internecie” w dniach od 14 do 16 listopada 2019 r. 3. „Rolnik w sieci” w dniach od 21 do 23 listopada 2019 r.

czytaj więcej o Harmonogram bezpłatnych szkoleń informatycznych w ramach realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dobra” - LISTOPAD 2019 r.

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ DOBRA "RODZINA"

Wtorek, 8 października 2019

W związku z realizacją projektu „PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ DOBRA "RODZINA” realizowanego przez Paulinę Knapik w partnerstwie z fundacją Collegium Progressus na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.09.02.01-12-0150/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do zapoznania się z ofertą PWD "RODZINA".

czytaj więcej o PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ DOBRA "RODZINA"
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wtorek, 8 października 2019

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza trzeci konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej. Oferty z dokumentami należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Mszana Dolna ul. Piłsudskiego 2 lub listownie na adres Urzędu Miasta Mszana Dolna (ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna) od dnia 07.10.2019 .r. do dnia 18.10.2019. r. do godziny 15.00. Za termin złożenia dokumentów, w tym drogą pocztową przyjmuje się datę ich wpływu. Informacje o szczegółowych warunkach uczestnictwa w konkursie, wymaganych dokumentach oraz zasady przeprowadzenia konkursu znajdują się w ogłoszeniu o konkursie, zamieszczonym na stronie BIP Miasta Mszana Dolna.

czytaj więcej o OGŁOSZENIE

Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Wtorek, 1 października 2019

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29) Preambuła Wniosku: Jak wynika z uprzednio przeprowadzanych wnioskowań do Gmin oraz z analizy budżetów Gmin/Miast - właściwe wykorzystanie środków jakimi dysponują Gminy w związku z uiszczaniem opłat przez Przedsiębiorców - wynikających z dyspozycji Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137) - wydaje się niezwykle istotne z punktu widzenia - Gminnych programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

czytaj więcej o Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze