Przejdź do stopki

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra - etap IV

Treść

Nazwa projektu: „Budowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Dobra – etap IV

Inwestor: Gmina Dobra

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji była budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynków położonych w miejscowości Dobra na osiedlach: Forsztki, Plenie, Drożdże, Noworolnicy, Maconie, Kutry, Ćwiecie, Crenie, Helene, Biernaty, Chochoły i Rybki o łącznej długości ok. 11 535,00 km. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej została włączona do istniejącej kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Dobrej.

Przedmiotem inwestycji była również budowa, przebudowa istniejącej sieci wodociągowej, o łącznej długości ok. 9 454,50 + 1052,60 km (oś. Podedwór w Dobrej)  wybudowanej w latach 70tych zaopatrującą gospodarstwa domowe na ww. osiedlach i w miejscowości Porąbka i Dobra. W ramach przebudowy sieci wodociągowej wykonano również: przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej, przebudowę sieci wodociągowej magistralnej łączącej istniejący zbiornik wyrównawczy zespolony ze stacją uzdatniania wody z siecią rozdzielczą, przebudowę istniejącego powierzchniowego ujęcia wody. Sieć została wyposażona w system monitoringu i zarządzania mający na celu szybkie usunięcie awarii oraz sprawdzanie parametrów jakościowych.

Wykonawcą robót były dwie firmy:

HYDROTECH-PLUS KAROL URBANIAK z Męciny. Wynagrodzenie wykonawcy wyniosło 5 384 850,98 zł brutto. Roboty zakończono w kwietniu 2020 r, oraz

Insta-Bud Andrzej Sołtys z Dąbrowej. Wynagrodzenie wykonawcy 176 795,63 zł. Roboty zakończono w czerwcu 2020 r.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu RPO dla województwa małopolskiego

Całkowita wartość projektu 5 863 327,97 zł,

Całkowite wydatki kwalifikowalne 3 896 914,52 zł,

Wartość dofinansowania 3 312 377,34 zł,

Wkład własny 2 550 950,63 zł.