Przejdź do stopki

Skargi i wnioski

Treść

Ogólne zasady załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Dobra

 

   1. Zasady i tryb załatwiania skarg i wniosków

1. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody.

2. Każda skarga skierowana do Wójta Gminy Dobra powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres.
UWAGA !  W przypadku braku tych danych skarga lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania.

3. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu, w tym także zgłoszone ustnie do protokołu, wniesione pocztą elektroniczną lub faxem, przed podjęciem ich załatwienia, wpisywane są do Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków, który prowadzony jest w Urzędzie Gminy Dobra na stanowisku Sekretarza.

4. Referat Organizacyjny lub właściwy merytorycznie inny Referat, do którego wpłynęła skarga lub wniosek, w przypadku gdy Wójt jest kompetentny w przedmiocie wniesionej sprawy, podejmuje dalsze czynności zmierzające do jej załatwienia.

5. W przypadku, gdy do rozpatrzenia skargi lub wniosku właściwy jest inny organ lub inna jednostka organizacyjna, Referat Organizacyjny przekazuje ją właściwemu organowi lub jednostce albo wskazuje zainteresowanemu właściwy organ (jednostkę). 

   2.  Formy wnoszenia skarg i wniosków

       Skargę lub wniosek można złożyć:

1.  przesyłając korespondencję na adres: Urząd Gminy Dobra; 34-642 Dobra 233

2.  złożyć osobiście w siedzibie Urzędu: 34-642 Dobra 233

3. złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu w Referacie Organizacyjnym

4. wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminadobra.pl 

5. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Dobra, po wcześniejszym zalogowaniu się na platformie ePUAP, można zrealizować usługi o nazwie: Skargi, wnioski, zapytania do urzędu . Adres skrzynki elektronicznej /ugdobra/skrytka

   3.  Opłata za wniesienie skargi

Wniesienie skargi lub wniosku oraz ich rozpatrzenie nie podlega żadnej opłacie.

4. Godziny dyżurów w sprawie skarg i wniosków:

a) Przewodniczący Rady Gminy Dobra przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 14:00 do 16:00, w siedzibie Urzędu Gminy, sala konferencyjna – parter.

b) Wójt Gminy Dobra przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00 w siedzibie Urzędu, pokój nr 1.   

c) Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów UG przyjmują w każdy dzień roboczy w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00; wtorek-piątek od 7:15 do 15:15 w siedzibie Urzedu.

   4.  Termin rozpatrzenia skarg

Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

 Jeżeli organ, który  otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego, albo wskazać mu właściwy organ.

   5.  Tryb odwoławczy

Postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie przewidziano w tym postępowaniu żadnych środków odwoławczych.

Niemniej jednak skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponownie złożyć skargę, w przypadku wskazania nowych nie podnoszonych wcześniej okoliczności, do organu, który skargę rozpatrywał.

Natomiast wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu i terminu załatwienia wniosku, przysługuje prawo do wniesienia skargi.

Ponadto Strona niezadowolona z załatwienia skargi lub wniosku może wnieść skargę do organu wyższego stopnia lub sprawującego bezpośredni nadzór na organem, który rozpatrywał skargę lub wniosek. Spowoduje to wszczęcie odrębnego postępowania skargowego.

6. Osoby ze szczególnymi potrzebami, nie mogące złożyć skargi w podany wyżej sposób,  prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Gminy Dobra, tel. 183330020 wew. 155 lub mail: sekretariat@gminadobra.pl.