Przejdź do stopki

Zrealizowane unijne projekty inwestycyjne

Treść

Znaczek_UE.jpg (2.07 Kb)

 

Poniżej przedstawiamy kompleksową informację na temat wykorzystania przez Gminę Dobra środków strukturalnych z Unii Europejskiej a także z krajowych środków publicznych od 2004 r.

 

Lp.

TYTUŁ PROJEKTU

FINANSOWANIE

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

1

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra, kolektor E

-        Całkowita wartość projektu 1 165 000zł.

-        Dofinansowanie 759 350zł.

Projekt realizowany w 2004 roku w ramach programu SAPARD. Wybudowano 7 km sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 110 budynków.

2

Rozbudowa istniejącego wodociągu gminnego nr 1 na osiedlu Kurki i Świdry  w msc. Dobra wraz z budową stacji uzdatniania wody

-        Całkowita wartość projektu 252 000zł.

-        Dofinansowanie 153 000 zł.

Projekt realizowany w 2004 roku w ramach programu SAPARD. Wybudowano 1,079 km sieci wodociągowej z przyłączami do 23 budynków.

3

Modernizacja drogi gminnej Jurków – Półrzeczki

-        Całkowita wartość projektu 333 000zł.

-        Dofinansowanie 229 000 zł.

Projekt realizowany w 2004 roku w ramach programu SAPARD. Wybudowano 1,797 km nawierzchni asfaltowej.

4

Odbudowa istniejącej drogi gminnej Skrzydlna-Kasina

-        Całkowita wartość projektu 163 000 zł.

-        Dofinansowanie 111 000 zł.

Projekt realizowany w 2004 roku w ramach programu SAPARD. Wybudowano 0,978 km nawierzchni asfaltowej.

5

Zagospodarowanie parku gminnego w Dobrej

-        Całkowita wartość projektu 171 000 zł.

-        Dofinansowanie 74 000 zł.

Projekt realizowany w 2004 roku w ramach programu SAPARD. Uporządkowano teren i drzewostan parku gminnego oraz wykonano alejki spacerowe.

6

Przebudowa placu i skweru zielonego w Jurkowie

-        Całkowita wartość projektu 150 000 zł.

-        Dofinansowanie 65 000 zł.

Projekt realizowany w 2004 roku w ramach programu SAPARD. Wykonano alejki spacerowe oraz miejsca postojowe.

7

Termomodernizacja budynków oświatowych

-        Całkowita wartość projektu 1 288 409 zł.

-        Dofinansowanie 320 000 zł.

Uzyskaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie przeznaczono na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  docieplenie ścian i stropów w 4 budynkach oświatowych Gminy Dobra.

8

Budowa ujęć, zbiornika i sieci wodociągowej dla Skrzydlnej, Przenoszy i Woli Skrzydlańskiej

-        Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.429.897,61 zł.

-        Dofinansowanie z Budżetu Państwa 238.316,27 zł.

-        Środki własne 1 432 928,41 zł.

Projekt realizowany od maja 2006 roku do czerwca 2007 roku.

Produktami powstałymi w wyniku realizacji projektu jest zbiornik wyrównawczy o pojemności 250m3 wraz ze stacją uzdatniania wody w Skrzydlnej oraz sieć wodociągowa o łącznej długości 33,52 km wraz z przyłączami do 259 gospodarstw domowych.

9

 

Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych w S.P.Z.P.O.Z. w Dobrej

-        Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 707819,49 zł.

-        Dofinansowanie z Budżetu Państwa 94 375,93 zł

-        Środki własne 660 526,23

Projekt realizowany w okresie od maja do grudnia 2006 roku.

Projekt obejmował remont istniejącego budynku ośrodka, połączony z kompleksową dobudową nowego skrzydła oraz zakupem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego. Zmodernizowano 434m2 lokalnego ośrodka zdrowia.

10

 

Budowa kompleksu sportowego przy ZPO w Jurkowie oraz budowa stadionu Dobra-Krzyżowa

-        Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 292.936,00 zł

-        Środki własne 280 062,75 zł

Projekt zrealizowany w roku 2006. Zakres prac obejmował budowę boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz bieżni. Dodatkowo przy stadionie Dobra Krzyżowa wybudowano trybuny na 60 miejsc siedzących, zmodernizowano ogrodzenie oraz poprawiono nawierzchnię ziemną boiska.

11

Modernizacja i wyposażenie remiz OSP w miejscowościach Stróża i Dobra

-        Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 302.960,00 zł

-        Środki własne 245 470,59 zł

Projekt zrealizowany w 2006 roku. Zakres prac obejmował modernizację dwóch remiz OSP z terenu Gminy Dobra, tj. remizy w Stróży i w Dobrej. Dodatkowo do remizy w Dobrej zakupiono sprzęt muzyczny na potrzeby orkiestry działającej przy OSP.

12

Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Przenoszy

-        Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 111 818 zł

-        Środki własne 56 310 zł

Projekt zrealizowany w 2007roku. Zakres prac obejmował remont budynku Domu Ludowego w Przenoszy wraz z zakupem wyposażenia do uruchomienia czytelni internetowej.

13

Renowacja parku wiejskiego w Dobrej

-        Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 26 056 zł

-        Środki własne 30 056 zł

Projekt zrealizowany w 2007r. Zakres robót obejmował nasadzenie ok. 1700 różnych gatunków roślin oraz przeprowadzenie pielęgnacji 40 szt. starodrzewia.

14

Budowa wieży widokowej na górze Mogielica

-        Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego 124 244,46 zł

-     Środki własne Gminy Dobra, Słopnice i Kamienica - 45 436zł.

Projekt zrealizowany w 2008 roku. Wybudowano wieżę widokową na najwyższym szczycie Beskidu Wyspowego Mogielicy.

15

Zielono w Gminie Dobra

-        Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wys. 20 720,30 zł.

-        Środki własne gminy 13 813,54zł.

Projekt zrealizowany w 2008 roku. W ramach projektu zakupiono 23 różne rodzaje materiału nasadzeniowego, tj. ok. 1700 roślin.  Nasadzeń dokonano w ramach

prac publicznych robotników zatrudnionych w Urzędzie. 

16

Budowa Gimnazjum w miejscowości Dobra – etap 4

-     Całkowita wartość projektu 4 128 466,28 zł.

-     Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 655 869,94 zł

-     Środki własne 3 472 596,28 zł.

We wrześniu 2008 oddano do użytku nowy budynek Publicznego Gimnazjum w Dobrej o powierzchni 3860m2.

Uzyskano dofinansowanie w ramach nadkontraktacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

17

Remont dróg lokalnych na terenie Gmin Dobra i Mszana Dolna w celu połączenia drogi wojewódzkiej nr 964 z drogami powiatowymi

-     Dotacja z budż. państwa 1119 tyś. zł.

-     Środki Powiatu  Limanowskiego – 318 tyś. zł.

-     Środki Gminy Mszana Dolna – 105 tyś. zł.

-     Środki własne – ok. 600 tyś. zł.

Projekt zrealizowany w 2009 roku w ramach I edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2013.

18

Kolorowe skarpy w Gminie Dobra

-     Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 11 625 zł.

-     Środki własne – 13 415 zł

-    Całkowita wartość projektu 25 040 zł

W roku 2009 Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie do projektu „Kolorowe skarpy w Gminie Dobra”, w ramach którego posadzono na skarpach przy placach publicznych drzewa i krzewy w ilości 2161 drzew i krzewów oraz 2600 krokusów. Nasadzeń dokonano w miejscowościach Dobra, Półrzeczki, Skrzydlna, Przenosza.

19

Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra

-        Całkowity koszt projektu 4 372 261,79 zł

-        Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 258 614,31 zł.

-        Środki własne gminy – 2 113 647,48 zł.

15 grudnia 2008 roku podpisano umowę o dofinansowanie.
Projekt realizowany od marca 2009 r. do września 2010 r.

Zakres techniczny projektu objął:
- Budowę sieci kanalizacyjnej – 9,41 km;
- Wymianę studzienek kanalizacyjnych na istniejącej sieci – 44 szt;
- Budowę ujęć wody wraz z rurociągami zasilającymi oraz budowa sieci wodociągowej – 5szt/2,37 km;
- Przebudowę oczyszczalni – 1 szt;
- Budowę przyłączy wodociągowych 38szt/518mb
- Budowę przyłączy kanalizacyjnych – 109 szt/176 mb

20

Ku europejskiej jedności – tworzenie wspólnych wartości wśród młodzieży z różnych kultur

-        Całkowita wartość projektu 1 350 euro

-        Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 100% wartości projektu

W okresie od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Gmina Dobra gościła na swym terenie trzy osoby z Turcji w ramach Wolontariatu Europejskiego.

21

Budowa kompleksu boisk sportowych z infrastrukturą techniczną, przebudową sieci, przełożeniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobra

-        Całkowity koszt zadania: 1 023 993,14 zł.

-        Środki z budżetu Państwa: 320 000,00 zł.

-        Środki z Województwa Małopolskiego 320 074,59 zł.

-        Środki własne: 383 918,55 zł.

Projekt zrealizowany w 2009 roku w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK 2012”. Wybudowano boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym w miejscowości Dobra.

22

Budowa chodników w centrach miejscowości Chyszówki, Półrzeczki, Wilczyce, Porąbka, Stróża, Przenosza i Wola Skrzydlańska”

-        Całkowita wartość projektu 785 552 zł.

-        Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich – 499 977 zł.

Projekt zrealizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013. Umowę o dofinansowanie podpisano 27 listopada 2009 roku. W ramach projektu wybudowano w centrach siedmiu miejscowości Gminy Dobra chodniki o długości średnio 200m.

23

Remont ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Dobra, w celu poprawienia bezpieczeństwa oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych

-        Całkowita wartość projektu 1 665 769 zł.

-        Dotacja z Budżetu Państwa 832 880 zł.

-        Dotacja z Powiatu Limanowskiego 250 000 zł.

 

Projekt zrealizowany w 2010 roku w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011

24

Remont ciągu dróg gminnych Porąbka-Stróża, Dobra-Zadziele i Przylasek Zadziele w celu usprawnienia połączeń komunikacyjnych na terenie Gminy Dobra”.

-    Całkowita wartość projektu 1 787 001,56 zł.

-     Dotacja z Budżetu Państwa 893 500,00 zł.

-     Dotacja z Powiatu Limanowskiego 20 000,00 zł.

-    Środki własne Gminy Dobra – 873 501,56

 

Projekt zrealizowany w 2011 roku w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011

25

Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej”

-    Całkowita wartość Projektu: 4 057 013,20 zł

-    Dofinansowanie z MRPO 2 541 176 zł

-    Wkład własny 1 515 837,20 zł

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach MRPO na lata 2007-2013, Działanie 6.2, Schemat A.

Celem projektu była poprawa jakości i warunków życia mieszkańców miejscowości Dobra oraz ułatwienie im dostępu do usług publicznych.

Okres realizacji: rozpoczęcie 06.09.2010 r., zakończenie 28.02.2012 r.

26

Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Skrzydlna”

-    Całkowity koszt  inwestycji 655 813,59 zł

-    Koszty kwalifikowane 502 375,88 zł

-    Dofinansowanie kwotą 376 781,00 zł, nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych 

Projekt realizowany w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Skrzydlnej poprzez budowę boiska do piłki nożnej.

Termin zakończenia operacji 09-2012 r.

27

Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Chyszówki, Półrzeczki, Wilczyce i Przenosza”

-    Całkowity koszt  inwestycji 962 598,92 zł

-    Koszty kwalifikowane 761 500,51 zł

-    Dofinansowanie kwotą 500 000 zł, nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych 

 

Projekt realizowany w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Chyszówki, Półrzeczki, Wilczyce i Przenosza poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych.

Termin zakończenia operacji grudzień 2012 r.

28

Oświetlenie drogi powiatowej nr 1616K w Jurkowie i Dobrej oraz oświetlenie drogi krajowej nr 28 w Dobrej”

 

-    Całkowity koszt  inwestycji 121 080,50 zł

  -  Koszty kwalifikowane 98 439,43 zł

-   Dofinansowanie kwotą 73 829,00 zł, nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych 

 

Projekt realizowany w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem operacji było podniesienie warunków i jakości życia mieszkańców Jurkowa i Dobrej poprzez budowę oświetlenia przy drodze powiatowej i krajowej.

Inwestycję zakończono w 2012 roku.

29

Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Porąbka, Gruszowiec, Stróża”

-Całkowity koszt  inwestycji 895 769,28 zł

- Koszty kwalifikowane 728 267,71 zł

- Dofinansowanie kwotą 500 000 zł, nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych 

 

Projekt przygotowany do realizacji w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Projekt nie realizaowany - rozwiązano umowę o dofinansowanie w 2012 r.

30

Zbiórka i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obszaru miasta i gminy Mszana Dolna oraz 3 gmin partnerskich”

 -  Całkowita wartość projektu: 849 977,76 zł

- Dofinansowanie 672 201,26 zł

Projekt zrealizowany w ramach MRPO na lata 2007-2013. Działanie 7.3 – Gospodarka odpadami.

Okres realizacji: 2010 – 2011 r.

31

Modernizacja budynku Remizy OSP Skrzydlna”

- Całkowita wartość projektu: 60 700,15 zł.

- Dofinansowanie z Budżetu Województwa Małopolskiego 30 402,00 zł.

- Budżet Gminy Dobra 30 298,15 zł.

W ramach projektu w 2011 roku wyremontowano posadzkę i sufit w pomieszczeniu garażu OSP Skrzydlna, wymieniono stolarkę zewnętrzną, zmontowano komplet urządzenia grzewczo klimatyzacyjnego i odciągu do spalin dla samochodu bojowego.

32

Budowa systemu wodociągowego w Gminie Dobra – etap I”

- Całkowita wartość projektu: 4 191 465,46 zł

- Koszty kwalifikowalne: 3 414 988,18 zł

- Dofinansowanie: 2 561 241 zł (75% koszt. kwalifikowalnych.)


Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, Działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Zostanie wybudowane 6 ujęć i zbiornik 300 m3w Półrzeczkach oraz sieć wodociągowa magistralna od Półrzeczek do Dobrej.

Okres realizacji: 25 kwietnia 2012 r. do 25kwietnia 2014 r.

33

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra - etap II”

- Całkowita wartość projektu: 9 514 865,28 zł

- Kwota dof. MRPO 2007-2013 (100%): 4 929 759,03 PLN

- Kwota dof.z EFRR (40%): 1 971 903,61 PLN

- Kwota dof. z Budżetu Państwa (60%): 2 957 855,42 PLN

Współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś. 7 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

W ramach projektu zostanie rozbudowana oczyszczalnia ścieków wraz z droga dojazdową, powstaną 3 kolektory sanitarne w Dobrej i Jurkowie oraz wodociąg na oś. Morgi i Podedwór w Dobrej. Okres realizacji: w trakcie - do 31.12.2014 r.

xml:namespace prefix = o /> 
                     
Aktualizacja UG Dobra, luty 2013 r.