Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji
Urząd Gminy Dobra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl//ugdobra 
Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy Dobra
Dobra 233
34-642 Dobra
www.gminadobra.pl
 
Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona posiada następujące ułatwienia:
  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
Analiza dostępności pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zgodności z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. wykazała, iż serwis spełnia wymagane kryteria sukcesu międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.0. Stwierdza się, iż przebadany serwis jest dostępny z niewielkimi utrudnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. 
Wynik dostępności strony internetowej znajduje się pod adresem:  https://validator.utilitia.pl/analysis/5a137736bd19832f72000003
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Palkij 
e-mail: grzegorz.palkij@gminadobra.pl 
Telefon: 183330020 wew. 155
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Budynek dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda. Dostęp do każdego pomieszczenia. Odpowiednio szerokie drzwi. Możliwość dostępu do wnętrza budynku osobie korzystającej z psa asystującego