Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji
Urząd Gminy Dobra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/ugdobra 

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy Dobra
Adres korespondencyjny: 34-642 Dobra 233
Telefon: 18 33 30 020
E-mail: sekretariat@gminadobra.pl
Strona internetowa: www.gminadobra.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-09

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
  • mapa strony,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych,

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2019-10-01

W Urzędzie Gminy Dobra przeprowadzono samoocenę dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami strony internetowej BIP w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: http://checkers.eiii.eu/

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-01-09 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Justyna Mazur 
e-mail: justyna.mazur@gminadobra.pl 
Telefon: 18 33 30 020

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna - Urząd Gminy Dobra, 34-642 Dobra 233

Budynek Urzędu Gminy Dobra jest w dużym stopniu przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Biura Urzędu znajdują się w budynku dwupiętrowym. W tym samym budynku mieści się Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej. Wejście główne do budynku jest usytuowane od strony Parku im. Małachowskich. Na lewo od wejścia głównego znajduje się wejście do budynku Urzędu Gminy z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, jak również dzwonkiem przy drzwiach wejściowych. W związku z powyższym z poziomu chodnika do budynku mają dostęp osoby niepełnosprawne, również poruszające się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami na parter budynku, I piętro oraz na II piętro zapewniają schody wyposażone w poręcze oraz winda. Na parterze znajduje się Dziennik Podawczy gdzie Pracownicy przekażą Państwu niezbędne informacje dotyczące topografii budynku oraz zaoferują pomoc przy poruszaniu się po obiekcie i załatwieniu spraw.

Na parterze znajduje się toaleta odpowiednio oznaczona, przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Korytarze Urzędu są dostępne dla osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednią szerokość komunikacyjną.

W obiekcie na parterze, pierwszym i drugim piętrze na wprost windy znajdują się tablice tyflograficzne informujące osoby niewidome i słabowidzące o rozmieszczeniu pomieszczeń biurowych oraz o dostępie komunikacyjnym.

Na drzwiach do poszczególnych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Dobra oraz na poręczach przy schodach umieszczono tabliczki z napisami Brailla, także w windzie znajdują się przyciski w alfabecie Brailla, aby osoby niewidome i słabowidzące mogły swobodnie korzystać z obiektu.

W celu spełniania dostępności dla osób głuchych na korytarzach zastosowano tablice z dużymi, kontrastowymi napisami informujące o lokalizacji poszczególnych referatów na danym piętrze. Dodatkowo cały obiekt został wyposażony w oznaczenia w formie opisu aby osoby głuche, słabosłyszące mogły z niego korzystać. Dla ułatwienia korzystania z obiektu przez osoby słabosłyszące zastosowano w windzie oraz na sali konferencyjnej na II piętrze nagłośnienie.

Przed budynkiem Urzędu Gminy wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe zostały oznaczone znakami poziomymi, pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności. Nawierzchnia przed wejściem do Urzędu Gminy jest utwardzona kostką brukową.

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą wejść do Urzędu Gminy z psem przewodnikiem (osoby niewidome) oraz z psem asystującym (osoby niepełnosprawne).

Rozmieszczenie poszczególnych referatów i gminnych jednostek w budynku UG Dobra:

Parter:
Sekretariat/ Dziennik podawczy
Biuro Wójta
Biuro Sekretarza
Sala konferencyjna
Referat Organizacyjny (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i dowodów osobistych, Informatyk, Obrona Cywilna)                                                                                                              
Referat Podatków i Opłat

Piętro I:
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej
Referat Gospodarki Komunalnej
Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji
Referat Finansowy
Sala konferencyjna

Piętro II:
Sala Konferencyjna

Dostępność tłumacza języka migowego

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego bezpośrednio w budynku Urzędu. Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby w terminie czterech dni przed planowaną wizytą w Urzędzie.

Sposoby kontaktu wskazane w danych kontaktowych UG Dobra:

  • telefonicznie na numer: 18 33 30 020,
  • na adres e-mail: sekretariat@gminadobra.pl,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu pod adresem: /ugdobra/skrytka,
  • za pośrednictwem poczty polskiej na adres Urzędu: 34-642 Dobra 233,

Polski Związek Głuchych zobowiązuje się do zapewnienia tłumacza języka migowego wpisanego do rejestru tłumaczy języka migowego prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego, w terminie wskazanym przez Urząd Gminy Dobra, jednak nie wcześniej niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Urząd Gminy Dobra.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie.

  • Informacja o wyznaczeniu koordynatora do spraw dostępności

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062) – Wójt Gminy Dobra wyznaczył Justynę Mazur – na koordynatora ds. dostępności.