Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Dobra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://gminadobra.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Dobra

Dobra 233

34-642 Dobra

www.gminadobra.pl

 

Strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-15

 

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

  • mapa strony

  • focus wokół elementów nawigacyjnych

  • stronę można przeglądać na urządzeniach mobilnych (pionowo i poziomo)

Data sporządzenia deklaracji

Deklaracje sporządzono dnia: 2021.03.11

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Gminy Dobra z wykorzystaniem części podstawowej listy kontrolnej do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Justyna Mazur
e-mail: justyna.mazur@gminadobra.pl 
Telefon: 183330020 wew. 114

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda. Przy drzwiach wejściowych od strony windy znajduje się dzwonek oraz pochylnia dla niepełnosprawnych. Dostęp do każdego pomieszczenia. Odpowiednio szerokie drzwi. Możliwość dostępu do wnętrza budynku osobie korzystającej z psa asystującego.