Przejdź do stopki

W dniu 13 stycznia 2022 r. Wójta Gminy Dobra rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków każdy Właściciel lub Zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia do dn. 30 czerwca 2022 r. deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -Stróża

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Stróża

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Jurków