Przejdź do stopki

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 1235.), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra”.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety nt. emisji gazów i wykorzystania energii z Państwa gospodarstw. Wypełnione ankiety prosimy przesłać drogą mailową (sekretariat@gminadobra.pl), pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Dobrej lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu do 18 listopada 2016 roku.