Przejdź do stopki

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowsko

Treść

 

                                                                 

UG.ZZ.042.13.2016  Dobra, dn. 09.12.2016 r.

OBWIESZCZENIE


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 1235.), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko pełnomocnik Wójta Gminy Dobra wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra”.
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w piśmie znak: NS.9022.10.236.2016 z dnia 05.12.2016 r. uznał, że dla opracowania ww. projektu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, pismem znak: ST.II.410.23.2016.GK z dnia 06.12.2016  stwierdził, iż omawaiany projekt dokumentu nie będzie kwalifikował  się do dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Planu…” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Dobra oraz na tablicy ogłoszeń.

Uzasadnienie w załączniku.

Pliki

INFORMACJA_RDO_.pdf 4540.39 KB
INFORMACJA_SANEPID.pdf 5173.57 KB
UZASADNIENIE.pdf 373.58 KB