Przejdź do stopki

Otwarte spotkanie konsultacyjne w związku z końcowym etapem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Otwarte spotkanie konsultacyjne  w związku z końcowym etapem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Treść

W związku z końcowym etapem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Wójt Gminy Dobra informuje, że w dniu 11.01.2017r. (tj. środa) w godzinach od 16.00 do 18.00 w budynku Remizy OSP Dobra zorganizowane zostanie spotkanie konsultacyjne.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – jest dokumentem, który systematyzuje działania w zakresie redukcji CO2, podnoszenie efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra. Podczas spotkania przedstawiciele władz oraz wykonawcy Planu poinformują o korzyściach z niego wynikających (zwłaszcza o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na różne środowiskowe przedsięwzięcia).  
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobra to projekt dokumentu strategicznego, nad którym Urząd Gminy Dobra pracuje od października 2016 roku. Obecnie prace nad zasadniczą częścią dokumentu zostały zakończone. Kolejnym etapem są konsultacje społeczne PGN z mieszkańcami Gminy Dobra.
PGN to pierwszy krok w postaci dokumentu, który wyznacza drogę i cele dla gminy
w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Stawia na wzrost konkurencyjności gospodarki poprzez zastosowanie zielonych technologii tj. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, minimalizację wykorzystania paliw kopalnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Celem głównym PGN jest transformacja gminy w kierunku zrównoważonej gospodarki, opartej na wykorzystaniu OZE, poprawy efektywności energetycznej budynków i urządzeń w gminie, dążącej do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tym samym – poprawy jakości powietrza w Gminie Dobra. Planowane zadania zostały zapisane w obszarach. Dotyczą one m.in. wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenia emisji w budynkach, wykorzystania energooszczędnych technologii oświetleniowych.
Działania z planu przyczynią się do wypracowania oszczędności dla budżetu, dzięki zoptymalizowaniu zużycia energii i paliw w budynkach gminnych. Skutkiem wdrożenia wszystkich przewidzianych w dokumencie działań (obok redukcji emisji gazów cieplarnianych) redukcja stężenia ubocznych produktów spalania (tlenków węgla, azotu i siarki, benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2.5) w powietrzu, co pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców gminy.
W tworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej mają swój udział również mieszkańcy gminy. W tym celu Urząd Gminy organizuje konsultacje społeczne. Podczas konsultacji możliwe będzie zgłoszenie swoich uwag do Planu, zaproponowanie uzupełnień do zadań i wyrażenie opinii na temat jego zapisów.
Zachęcamy do czynnego udziału mieszkańców w planowanym spotkaniu. Celem konsultacji jest przede wszystkim zasięgnięcie opinii mieszkańców, którzy stanowią głos doradczy w tym projekcie. Zgłoszone uwagi będą mieć wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej.

 

Wójt Gminy Dobra
04 stycznia 2017 r.