Przejdź do stopki

Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra

Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra

Treść

Gmina Dobra rozpoczęła realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w gminie Dobra”.

Całkowita wartość projektu to 1 670 322,16 zł w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 1 645 260,19 zł.

Przedsięwzięcie polega na udzieleniu przez gminę dotacji mieszkańcom, którzy zdecydują się na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na kocioł opalany paliwem gazowym lub na biomesę, spełniający odpowiednie kryteria eko-projketu.

Najważniejsze informacje:

Przed realizacją inwestycji warto zapoznać się z zapisami Uchwały Rady Gminy nr XXXIX/256/17 z dnia 7 grudnia 2017 (-->>dostępna tutaj<<---)

Nowe źródło ciepła jest wybierane we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Należy mieć na uwadze, że musi być sprawne i utrzymane przez co najmniej 5 lat od daty zakończenia przez GMINĘ realizacji projektu - informacja o terminie pojawi się na stronie internetowej.

Kroki zrealizowane:

 1. Złożenie wstępnej deklaracji udziału w projekcie do 16.12.2016 r.

 2. Ocena energetyczna wykonanana przez uprawnionych audytorów.

 3. Akceptacja lub odrzucenie wyników oceny energetycznej.

Odrzucenie wyników oceny energetycznej jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i możliwością otrzymania dotacji na wymianę źródła ciepła.

Do zrobienia:

4. Złożenie wnisoku wraz załącznikami o przyznanie dotacji na dofinasowanie wymiany kotłów i urządzeń grzewczych (...) (--->dostępny tutaj<--) --->MOŻNA GO ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE DO URZĘDU GMINY DOBRA LUB POCZTĄ NA ADRES URZĘDU.

Do wniosku należy dołączyć:

a) oświadcznie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej  (---> tutaj <--- załącznik nr 2)

b) aktualny odpis z ksiągi wieczystej (jeśli jest elektroniczna to tylko nr), jeśli brak czytaj w Uchwale Rady Gminy nr XXXIX/256/17 z dnia 7 grudnia 2017 

c) w przypadku współwłasności – oświadcznie współwłaścicieli posiadających ponad połowę udziałów o wyrażeniu zgody na inwestycję.(-->tutaj<--)

d) oświadcznie że wskazana nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego ( -->tutaj<-- załącznik nr 3)

UWAGA! JEŚLI WNIOSEK BĘDZIE ZAWIERAŁ BRAKI NALEŻY GO UZUPEŁNIĆ W TERMINIE DO 7 DNI OD OTRZYMANIA WEZWANIA DO UZUPEŁNIEŃ.

5. Zawarcie umowy dotacji z Gminą Dobra (wzór umowy -->tutaj<--)

6. Realizacja inwestycji:

a) Wybór Wykonawcy, który zrealizuje inwestycje zgodnie z określonym w umowie zakresem prac.

b) Demontaż starego źródła ciepła – koniecznym jest dokument informujący o demontażu i trwałym usunięciu starego pieca.

c) Montaż nowego źródła ciepła – należy upewnić się czy wybrany przez nas piec spełnia zasady tzw. ekoprojektu (<------więcej tutaj----->)

 

Przykłądowy katalog wydatków mogących zostać dofinansowane:

 1. demontaż starego źródła ciepła

 2. zakup i montaż nowego źródła ciepła

 3. zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instlacji c.o. zawór trój-/czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy- tylko w przypadku kotłów gazowych

 4. wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u.

Nie będzie dofinansowania do:

 1. robót budowlanych, wykończeniowych, które nie są związane bezpośrednio z celem programu

 2. zakupu przenośnych urządzeń grzewczych

 3. zakupu i montażu automatyki pogodowej, pokojowej – jako elementu dodatkowego wyposażenia.

 4. prac wykoanych przed podpisaniem umowy z Gminą Dobra.

7. ZŁOŻENIE WNIOSKU O ROZLICZENIE DOTACJI (--> tutaj<-- załącznik nr 3)

Do wniosku należy dołączyć:

a) dokumenet potwierdzający demontaż starego źródła ciepła <---więcej tutaj>

b) protokół odbioru końcowego

c) kopie faktur/rachunków

d) opinia kominarska- w szczególnych przypadkach

e) dokumentacja techniczna- w szczególnych przypadkach

8. KONTROL A WYKONANIA INWESTYCJI

9. PRZELEW DOTACJI NA KONTO PODANE W UMOWIE

10. CYKLICZNA KONTROLA ORAZ SPRAWDZENIE UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Czynniki uniemożliwiające udział w projekcie:

 1. Brak oceny energetycznej.

 2. Odrzucenie wyników oceny energetycznej.

 3. Nie zaakceptowanie zaleceń termomodernizacyjnych.

 4. Brak prawa do dysponowania nieruchomością w której ma być wykoanana inwestycja.

 5. Przy współwłasności budynku: brak zgody większości współwłaścicieli na wykonanie inwestycji.

 6. Brak przeprowadzonego postępowania spadkowego.

 7. Staranie się o uzyskanie dotacji na kolejny budynek.

 8. Brak możliwości osiągnięcia odpowiedniego efektu ekologicznego (wynika to z oceny energetycznej).

 9. Wykonanie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotacje na wymianę źródła ciepła