Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE nr OR.0050.1.3.29.2022 WÓJTA GMINY DOBRA z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej

ZARZĄDZENIE nr OR.0050.1.3.29.2022 WÓJTA GMINY DOBRA z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej

Treść

ZARZĄDZENIE nr OR.0050.1.3.29.2022 

WÓJTA GMINY DOBRA

 z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559, ze zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194, t. j., ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie, warunki przystąpienia do konkursu oraz wymagania jakie muszą spełniać kandydaci określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej wyłoni komisja konkursowa, która powołana zostanie odrębnym zarządzeniem.

2. Szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej zostanie zamieszczone:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra oraz na stronie internetowej  Gminy Dobra: www.gminadobra.pl;

2) na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Dobra oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej;

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dobra.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

.

Wójt Gminy Dobra

/-/ Benedykt Węgrzyn