Przejdź do stopki
Gminny Program Rewitalizacji

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalziacji

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalziacji

Treść

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2016-2023

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra na lata 2016-2023. Dokument ten stanowi wersję konsultacyjną Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra.
 
Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych.
 
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra na lata 2016-2023.
Konsultacje przeprowadzone są w okresie od 13 października 2016 r. do dnia 13 listopada 2016 r. w formie:
  • uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz konsultacji,
  • uwag ustnych,
Wypełniony formularz konsultacji można przekazywać  w terminie do dnia 13 listopada 2016 r. bezpośrednio do Urzędu Gminy Dobra (Dziennik podawczy),
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@gminadobra.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Dobrej, 34-642 Dobra 233
Uwagi ustne można zgłaszać:
  • osobiście w Urzędzie Gminy w Dobrej (pok. 11),
  • telefonicznie pod nr tel.18 3330020 wew.125
  • drogą elektroniczną na adres mailowy:sekretariat@gminadobra.pl
Konsultacje prowadzone w ramach projektu pt. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra na lata 2016-2023. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.