Przejdź do stopki

Odpady komunalne - deklaracja, wnioski, zgoda sms

Treść

REFERAT PODATKÓW  i   OPŁAT
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Aneta Jarosz

tel.: (18) 333-00-20 wew. 141
e-mail: aneta.jarosz@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

Kogo dotyczy i  kiedy  powstaje obowiązek ponoszenia opłaty:

Zgodnie z art. 6 h - ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2023 poz. 1469 ze zmianami) - obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na właścicielach nieruchomości  położonych na terenie Gminy Dobra, na których powstają odpady komunalne.

 Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

- w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,

- w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowej – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Wymagane dokumenty:
Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Miejsce składania dokumentów:

W formie papierowej:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrej lub bezpośrednio na stanowisku – pokój nr 4
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Dobr

Termin składania deklaracji:
1. W myśl art. 6m, ust. 2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

2.  Według art. 6m,  ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.

3.  Przepisu art. 6m, ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową  deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Termin płatności:
Wpłat należy dokonywać na wskazany  indywidualny numer rachunku bankowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1469 ze zmianami).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, w terminie  14 dni od daty doręczenia tej decyzji – wnoszone za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra.

Klauzula informacyjna do pobrania