Opłaty za wywóz śmieci

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I KADR
ZESPÓŁ  PODATKÓW  i   OPŁAT
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Stanisława Opioła

tel.: (18) 333-00-20 wew. 141
e-mail: stanislawa.opiola@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

 

Kogo dotyczy i  kiedy  powstaje obowiązek ponoszenia opłaty:
Zgodnie z art. 6 h  - ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami) - obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na właścicielach nieruchomości  położonych na terenie Gminy Dobra, na których powstają odpady komunalne.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wymagane dokumenty:
Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r. lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Miejsce składania dokumentów:

W formie papierowej:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrej lub bezpośrednio na stanowisku – pokój nr 6
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Dobra

W formie elektronicznej:

  • za pomocą elekronicznej skrzynki podawczej w wystawionym do tego formularzu deklaracji opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP


Termin składania deklaracji:
Do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawa do ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Wójt Gminy określa  jej wysokość w drodze decyzji.

Termin płatności:
a) za okres styczeń, luty, marzec - do 30 kwietnia;
b) za okres kwiecień, maj, czerwiec - do 30 lipca;
c) za okres lipiec, sierpień, wrzesień - do 30 września;
d) za okres październik, listopad, grudzień - do 30 grudnia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity -  Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, w terminie  14 dni od daty doręczenia tej decyzji – wnoszone za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra.

Klauzula informacyjna do pobrania