Przejdź do stopki

Warunki nadania numeru posesji

Treść

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
STANOWISKO:

PODINSPEKTOR - AGNIESZKA NOWAK

TEL.: (18) 333-00-20 WEW. 157
e-mail: agnieszka.nowak@gminadobra.pl

godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752)

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

1. WARUNKI PRZYZNANIA NUMERU POSESJI
Wypełniony wniosek o nadanie numeru porządkowego posesji (Wniosek do pobrania)

Status budynku

Załączniki:

(odpowiednie dołączyć)

 

1. budynek istniejący

1. Kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

2. Kopia mapy inwentaryzacji powykonawczej

2. budynek w trakcie budowy

 

1. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopia zgłoszenia budowy

2. Kopia mapy do celów projektowych, z projektu budowlanego/ kopia mapy zasadniczej /mapy ewidencyjnej z wyróżnionym budynkiem

 

3. budynek prognozowany

1. Kopia mapy zasadniczej /mapy ewidencyjnej z wyróżnionym budynkiem

Załącznikiem może być także dokument potwierdzający własność np. odpis Księgi Wieczystej, kopia aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów.

2. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zawiadomienie – wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o nadanie numeru porządkowego.

3. OPŁATA

Nadanie numeru porządkowego dla budynku nie podlega opłacie skarbowej.

4. TRYB ODWOŁAWCZY

Nadanie numeru porządkowego następuje wyłącznie w drodze czynności materialno-technicznej. Przepisy dotyczące ustalenia numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego. Wnioskodawca może wnieść skargę do sądu administracyjnego
w trybie Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1634).

 

ZAŚWIADCZENIE O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru porządkowego (Wniosek do pobrania)

1. OPŁATA
Stosownie do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) za wydanie zaświadczenie pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 złotych (słownie: siedemnaście złotych 00/100).

2. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie – wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym/adresie budynku.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych