Przejdź do stopki

WARUNKI NADANIA NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKOM

Treść

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
STANOWISKO:

KATARZYNA STACHOWICZ-KĘPA

TEL.: (18) 333-00-20 WEW. 155
e-mail: katarzyna.stachowicz@gminadobra.pl

godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752)

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 2111)

  • Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony wniosek o nadanie numeru porządkowego zawierający:

  • załączniki, które mogą pomóc w ustaleniu statusu budynku;
  • pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

Status budynku

Załączniki

Budynek istniejący

1. Kopia mapy inwentaryzacji powykonawczej  z zaznaczonym budynkiem
2. Kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

Budynek w trakcie budowy

1. Kopia mapy inwentaryzacji powykonawczej/ zasadniczej/ ewidencyjnej/
z projektem podziału/ topograficznej/ do celów projektowych z zaznaczonym budynkiem
2. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopia zgłoszenia budowy

Budynek prognozowany

1. Kopia mapy zasadniczej /mapy ewidencyjnej z wyróżnionym obrysem planowanego budynku

 

OPŁATY

Nadanie numeru porządkowego dla budynku nie podlega opłacie.

Opłata skarbowa jest pobierana każdorazowo od pozostałych czynności określonych w ustawie
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) 17,00 złotych płatne w kasie Urzędu Gminy Dobra, bądź na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobra 34 8804 0000 0020 0200 0260 0029. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA

O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz właściciela/współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, które daną nieruchomością władają.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zawiadomienie wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o nadanie numeru porządkowego.

INFORMACJE DODATKOWE

Gdy nowo wybudowany budynek nie ma nadanego numeru porządkowego, to ustal go zanim zaczniesz użytkować ten budynek.

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.              


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Pliki

Wniosek o nadanie numeru 141.51 KB