Przejdź do stopki

Podatki: wnioski, deklaracje

Treść

Referat Podatków i Opłat

tel.: 18-333-00-20

MARTA BIAŁOŃ, wew. 144, marta.bialon@gminadobra.pl
ANETA HANULA, wew. 143, aneta.hanula@gminadobra.pl
SYLWIA PODGÓRNI, wew. 145, sylwia.podgorni@gminadobra.pl
ANETA JAROSZ, wew. 141, aneta.jarosz@gminadobra.pl
MARZENA PIASKOWY, wew. 142, marzena.piaskowy@gminadobra.pl


godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00;
wtorek-piątek – 7:15-15:15


Zakres prowadzonych spraw:

• wymiar zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny) dla osób fizycznych oraz osób prawnych, poprzez wydawanie decyzji na łączne zobowiązania podatkowe w formie nakazu płatniczego;
• bieżąca informacja podatników o zasadach naliczania zobowiązań podatkowych – wyjaśnienia, itp.;
• opracowywanie uzasadnień w sprawach odwoławczych dotyczących wymiaru zobowiązań podatkowych;
• sporządzanie rejestru wymiarowego zobowiązań podatkowych;
• gromadzenie materiałów do wymiaru zobowiązań podatkowych – w tym: informacje i deklaracje, zmiany geodezyjne, dane dotyczące prowadzonej  działalności gospodarczej i wprowadzanie ich do kart gospodarstw i nieruchomości oraz programu komputerowego;
• współpraca z KRUS w zakresie okresów ubezpieczenia rolników w gospodarstwach rolnych (zaświadczenia, informacje, wyjaśnienia);
• wydawanie zaświadczeń i informacji o figurowaniu ewidencji podatkowej – na wniosek podatników oraz instytucji upoważnionych do ich otrzymania (Powiatowy Urząd Pracy, Komisariat Policji, Sąd Rejonowy, Komornik Sądowy, Biuro Notarialne, Urząd Skarbowy), a także prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń;
• aktualizowanie danych w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej oraz numeracji nieruchomości;
• prowadzenie postępowań w sprawie o umorzenia zaległości podatkowych i odsetek oraz rozłożenia na raty, przesunięcia terminu płatności zobowiązań podatkowych – przygotowywanie w tym zakresie decyzji;
• opracowywanie sprawozdań z zakresu podatków oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców – sporządzanie wydruków i zestawień;
opracowywanie projektów uchwał dotyczących podatków;

 

PODATEK ROLNY

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych w tym spółkach niemających osobowości prawnej, które:

- są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów albo użytkownikami wieczystymi      gruntów
- posiadają - na podstawie zawartej umowy albo innego tytułu prawnego, a także bezumownie - grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów
i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Osoby fizyczne wpłacają podatek rolny w ratach:
- do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego,
a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł w całości w terminie pierwszej raty.
Osoby prawne są obowiązane złożyć deklarację w terminie do 15 stycznia na podatek rolny i wpłacać obliczony podatek na indywidualny numer rachunku bankowego podatnika do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego,
a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł w całości w terminie pierwszej raty.

Podstawą ustalenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz.333 ze zm).

PODATEK LEŚNY

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym, ciąży na osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych w tym spółkach nieposiadających osobowości prawnej, które:

- są właścicielami, samoistnymi posiadaczami lasów lub użytkownikami wieczystymi lasów
- posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytułu prawnego, a także bez umownie!

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona
w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Osoby fizyczne wpłacają podatek leśny w ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł w całości w terminie pierwszej raty.
Osoby prawne są obowiązane złożyć deklarację na podatek leśny do dnia 15 stycznia
i wpłacać obliczony podatek na indywidualny numer rachunku bankowego podatnika za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca, a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł w całości w terminie pierwszej raty.

 

Prawną podstawą ustalenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego jest ustawa
z dnia 30 października 2002 r. o  podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.888
ze zm.).

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych w tym spółkach nieposiadających osobowości prawnej, które:

- są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- są posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z zawartej umowy z właścicielem lub innego tytułu prawnego, a także
z umowy zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych,
- posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
z wyjątkiem nieruchomości będących w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Podstawę opodatkowania stanowi:
1. dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa
2. dla budowli - ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w rym roku, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartości z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,
3. dla gruntów - powierzchnia tych gruntów

Osoby fizyczne wpłacają podatek od nieruchomości w ratach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł w całości w terminie pierwszej raty.

Osoby prawne są obowiązane złożyć deklarację na podatek od nieruchomości do dnia 31 stycznia i wpłacać obliczony podatek na indywidualny nr rachunku bankowego podatnika za styczeń do dnia 31 stycznia, a za pozostałe miesiące do dnia 15 każdego miesiąca,
a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł w całości w terminie pierwszej raty.

Podstawą prawną ustalenia zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1170 ze zm.).

W załączeniu formularze obowiązujące od 2015:

Deklaracje w przypadku osób prawnych

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Informacje w przypadku osób fizycznych

Informacja w sprawie podatku podatek leśnego

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

 

Podatek akcyzowy:

Formularz informacyjny

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

FORMULARZE DO POBRANIA ZE STRONY POD ADRSEM PODATKI.GOV.PL