Przejdź do stopki

DANE

Treść

Dane nt bezrobocia w powiecie
Stopa bezrobocia
8,1
Liczba bezrobotnych ogółem:
3462
w tym odsetek:
kobiet
2129
młodzieży do 25 r.ż.
Brak danych
osób do 30 r. ż.
1218
mieszkańców wsi
2855
Dane za okres*:
Grudzień  2021
Średnie wynagrodzenie w powiecie
 
Ogółem
Wg sektorów
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Przemysł i budownictwo
Handel; naprawa pojazdów sam., transport i gosp. magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości oraz pozostałe
Średnie wynagrodzenie
3647,39
5897,58
3430,78
2701,05
4349,23
Dane za okres*:
2018
 
Zawody nadwyżkowe i deficytowe w powiecie 
Zawód
Nadwyżkowy
Deficytowy
Diagności Samochodowi
 
x
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników
 
x
Spawacze
 
x
Pielęgniarki I położne
 
x
Samodzielni księgowi
 
x
Ekonomiści
x
 
Pracownicy administracyjni i biurowi
x
 
Pracownicy biur podróży i obsługi turystycznej
x
 
Dane za okres*:
2020-2022
 
Dane na temat szkół średnich (licea, technika, szkoły zawodowe) oraz szkół policealnych w powiecie
 
Liczba szkół
Liczba uczniów
Liczba absolwentów
Licea ogólnokształcące
7
1489
701
Technika
6
3551
635
Szkoły zasadnicze zawodowe
9
1182
320
Szkoły policealne
1
27
31
Dane za okres*:
2021