Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej Skrzydlna-Droga na Rolę nr 340105 K w miejscowości Skrzydlna w km 0+000-0+240

Treść

 

 

 

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie w kwocie 90 000,00 zł ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. Remont drogi gminnej Skrzydlna-Droga na Rolę nr 340105 K w miejscowości Skrzydlna w km 0+000-0+240 ” 

Całkowita wartość prac budowalych to 222 321,02 zł

Roboty polegają na remoncie odcinka drogi gminnej, wykonaniu robót ziemnych w miejscach przełomów, profilowaniu, zagęszczaniu, uzupełnieniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, uzupełnieniu podbudowy dolnej i górnej warstwy z kruszyw łamanych, remoncie nawierzchni polegającej na ułożeniu warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej nawierzchni, uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej zniszczonej przez intensywne opady deszczu.