Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej Porąbka-Rola Kozy nr 340069 K w miejscowości Porąbka w km 0+000-750

Treść

 

 

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie w kwocie 240 000,00 zł ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.Remont drogi gminnej Porąbka – Rola-Kozy nr 340069K w miejscowości Porąbka w km 0+000-0+750” 

Całkowita wartość prac budowalych to 432 304,90 zł

Roboty polegają na remoncie odcinka drogi gminnej, wykonaniu robót ziemnych w miejscach przełomów, profilowaniu, zagęszczaniu, uzupełnieniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, uzupełnieniu podbudowy dolnej i górnej warstwy z kruszyw łamanych, remoncie nawierzchni polegającej na ułożeniu warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej nawierzchni, uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej zniszczonej przez intensywne opady deszczu.