Przejdź do stopki

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych

Treść

Informujemy, że Wojewoda Małopolski zarządził z dniem 12 marca br. zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego. Poniżej zamieszczamy jego treść:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam
zawieszenie na terenie województwa małopolskiego organizowania imprez artystycznych
i rozrywkowych.
§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich
imprez i dotyczy:
1) imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2) imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009
r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
– organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich
odbywania na terenie województwa małopolskiego oraz bez względu na liczbę ich
uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach,
operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub
w innych podobnych obiektach.
§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
w Krakowie.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie oraz na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
§ 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości
publicznej także w środkach masowego przekazu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.
 
Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik
 
Uzasadnienie

Zgodnie z 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), Wojewoda może
między innymi w celu zapobieżenia opisanemu zarządzeniem zagrożeniu, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez, określonych w ust. 1 na terenie województwa lub jego części. Zgodnie z art. 37 ust. 1 przedmiotem zawieszenia może być organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych.
Z przepisów art. 34 ust. 1 cyt. ustawy wynika między innymi, że imprezami artystycznymi
lub rozrywkowymi są imprezy organizowane przez podmioty, o których mowa w art. 3 tj. przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Celem zarządzenia jest zapobieżenie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, tj.
zapobiegnięcie powstaniu źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej, o czym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).
Przedmiotowe zarządzenie jest aktem prawa miejscowego, gdyż zawiesza na terenie
województwa małopolskiego na czas niezbędny możliwość organizowania imprez
artystycznych i rozrywkowych, w tym także możliwość odbycia imprez artystycznych
i rozrywkowych już zaplanowanych do przeprowadzenia.
W celu informacyjnym podaje się, że zgodnie z art. 165 § 1 pkt 1ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz.1950 i 2128), kto sprowadza niebezpieczeństwo
dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
Zważywszy na to, że zdrowie publiczne jest jedną z najwyższych wartości w Państwie,
natychmiastowe wejście w życie zarządzenia jest uzasadnione.