Przejdź do stopki

POLECENIE Nr 1/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Treść

POLECENIE Nr 1/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO


w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w związku z art. 8 i art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) polecam wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast z obszaru województwa małopolskiego: 1) w odniesieniu do żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez gminy dokonanie całkowitego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) żłobków i klubów dziecięcych w dniach od 12 do 25 marca 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu; 2) w odniesieniu do żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez inne osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – zobowiązanie ich w trybie nadzoru do dokonania całkowitego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) żłobków i klubów dziecięcych w dniach od 12 do 25 marca 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra. Niniejsze polecenie ma na celu zapobieganie zakażaniu wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, i ma na celu podejmowanie przez organy samorządu terytorialnego działań zapobiegawczych w celu ograniczenia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej.