Przejdź do stopki

RODO

Treść

Szanowny Mieszkańcu,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1), niniejszym informujemy Państwa:

 

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Dobra, mający siedzibę w Dobrej 233, 34-642 Dobra.
 
2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail wojt@gminadobra.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 
3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@gminadobra.pl. Insepktorem Ochrony Danych jest Karol Dziadoń i można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

 • spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • założenia i prowadzenia konta klienta w serwisie Portal Interesanta (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • profilowania twoich danych oraz podejmowania wobec ciebie zautomatyzowanych decyzji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 • analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera lub prowadzenia konta na portalu interesanta);

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);

 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

5. ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Jak większość urzędów publicznych, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

 • operatorzy systemów informatycznych,

 • operatorzy systemów płatności,

 • firmy kurierskie i poczta polska,

 • kancelarie prawne,

 • operatorzy płatności,

 • firmy księgowe i audytorskie,

 • wykonawcy realizujący inwestycje gminne na zlecenie Gminy Dobra

 • urzędy administracji państwowej i samorządowej w związku z realizacją zadań zleconych lub projektów partnerskich.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przez Urząd Gminy w Dobrej przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 
7. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.
 
8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, usunięcia po upływie wskazanych okresów oraz prawo żądania ich sprostowania.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z wyżej wymienionych praw można skorzystać w szczególności poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: iod@gminadobra.pl,

 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Dobra, Dobra 233; 34-642 Dobra

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
 
10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane są niezbędne, gdyż brak ich podania wiąże się z niemożliwością realizacji celów, o których mowa w punkcie 4.