Przejdź do stopki

Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra - zestawienie dokumentów do rozliczenia

Treść

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO ROZLICZENIA DOTACJI:

Nowe źródło ciepła jest wybierane we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Należy mieć na uwadze, że musi być sprawne i utrzymane w dobrym stanie do 2025 roku.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy złożyć wniosek o dotację i zawrzeć umowę z Gminą Dobra.

1.Dokument potwierdzający demontaż starego źródła ciepła.

np. karta przekazania odpadu, protokół z demontażu

  1. Faktury/rachunki (najlepiej rozbite na pozycje dot. wymiany pieca i instalacji)

  2. Kosztorys powykonawczy

  3. Protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora

  4. Protokół odbioru kominiarskiego

  5. Protokół z próby szczelności kotła

  6. Certyfikaty i deklaracje zgodności pieca

  7. Uprawnienia instalatora

Po zrealizowaniu zadania BĘDZIE PRZEPROWADZONA KONTROLA PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY.

INWESTYCJA MOŻE BYĆ KONTROLOWANA NAWET DO KOŃCA 2025 ROKU PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY, URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO LUB INNE UPRAWNIONE INSTYRUCJE.

DO TEGO CZASU URZĄDZENIE MUSI BYĆ SPRAWNE I BYĆ JEDYNYM ŹRÓDŁEM CIEPŁA

W RAZIE NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW UMOWY NALEŻY ZWRÓCIĆ OTRZYMANĄ DOTACJĘ Z ODSETKMI!