Przejdź do stopki

Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra

Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra

Treść

Gmina Dobra podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4., Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Bezpośrednim celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom gminy wymiany nieefektywnego źródła ciepła na nowe, ekologiczne spełniające odpowiednie normy piece.

Inymi celami projektu są:

  • ograniczenie wprowadzania pyłów do atmosfery
  • poprawa stanu środowiska naturalnego rejonu gminy,
  • zapobieganie powstawaniu zmian klimatycznych oraz procesów mogących powodować smog,
  • poprawa jakości życia mieszkańców.
  • zwiększenie atrakcyjności turystyczno-gospodarczego regionu
  • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Projekt będzie dotyczył likwidacji 120  przestarzałych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych i montażu kotłów wykorzystujących paliwo gazowe lub biomasę. 

Całkowita wartość projektu: 1 670 322,16 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 645 260,19 zł.