Przejdź do stopki

Informacja dotycząca wykonywania ocen energetycznych na terenie gminy Dobra

Treść

W związku z wykonywanymi ocenami energetycznymi w budynkach zgłoszonych do projektu wymiany źródeł ciepła oraz licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, że:
1.
Zgodnie z umową Wykonawca (BBC Best Building Consultants) jest zobowiązany do wykonania oceny energetycznej, która obejmuje następujące elementy:
- wizję lokalną i ocenę stanu istniejącego budynku, w tym dokumentację fotograficzną,świadectwo charakterystyki energetycznej budynku rozumiane, jako opracowanie dokumentu obejmującego co najmniej następujące elementy: identyfikację budynku, charakterystykę energetyczną budynku, zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 10.astruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),
- określenie zaleceń termomodernizacyjnych dla danego budynku, obejmujących zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik EPH+w),
- obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.
2.
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia bezpośrednio z właścicielem lub osobą upoważnioną do decydowania o zmianach w budynku i wyboru najkorzystniejszych usprawnień z uwzględnieniem planów właściciela. Z informacji przekazanych przez Wykonawcę audytorzy uzgadniają z mieszkańcami zakres prac termomodernizacyjnych, w tym informują o szacunkowych kosztach wykonania termomodernizacji.
3.
Karta obiektu stanowi integralną część oceny energetycznej i jest podsumowaniem najważniejszych informacji zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej. Karta obiektu zawiera podstawowe informacje o: budynku, zakresie prac termomodernizacyjnych w formie konkretnych zaleceń dla danego budynku, szacunkowe koszty wykonania termomodernizacji, mocy nowego źródła ciepła po wykonaniu proponowanego zakresu prac termomodernizacyjnych, informacje o konieczności modernizacji instalacji wewnętrznej i jej zakresie rzeczowym oraz odniesienie do zadeklarowanego przez mieszkańca rodzaju paliwa (nowego źródła pieca). Na karcie projektu mieszkańcy potwierdzają zgodę lub odmowę na zaproponowany wariant termomodernizacji w formie pisemnej (podpis właściciela/osoby upoważnionej).
 
WERYFIKACJA OCENY ENERGETYCZNEJ
Dopuszcza się ponowną weryfikację oceny na żądanie właściciela budynku/osoby upoważnionej. Żądanie takie może nastąpić w przypadku braku akceptacji wyniku oceny i rekomendowanych zaleceń termomodernizacyjnych, które nie wiążą się z obiektywnymi błędami po stronie Wykonawcy. Brak akceptacji właściciela/osoby upoważnionej odbywa się pisemnie poprzez złożenie adnotacji na ocenie energetycznej „nie akceptuję wyniku oceny oraz proszę o ponowną weryfikację oceny przez innego audytora" oraz podpis właściciela/osoby upoważnionej. Odbywa się to w czasie spotkania audytora z mieszkańcem, podczas której audytor omawia wyniki oceny energetycznej budynku.
 
REKLAMACJA
W przypadku reklamacji złożonej przez właściciela/wnioskodawcę wynikającej m.in. z błędnego wprowadzenia danych, błędnych obliczeń i wniosków, Wykonawca ma obowiązek poprawić ocenę energetyczną budynku. Zgłaszanie reklamacji przez mieszkańca odbywa się w czasie spotkania audytora z mieszkańcem, podczas której audytor omawia wyniki oceny energetycznej budynku.
 
MOC NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
Dofinansowanie zostanie przekazane wyłącznie do mocy wynikającej z przeprowadzonych ocen energetycznej.
W odniesieniu do różnic, jakie występują w mocach kotłów obliczonych na podsatwie ocen energetycznych oraz przyjmowanych przez producentów kotłów, podkreślić należy, iż jest to wynikiem indywidulanego podejścia do każdego budynku. Większość producentów podaje moc kotła, jaka będzie odpowiednia dla budynku o określonej powierzchni. Jednak powierzchnia jest jednym z wielu czynników decydujących o zapotrzebowaniu budynku na ciepło. Pozostałe czynniki, równie istotne, nie są uwzględniane przez producentów w przyjmowanych mocach.
Dodatkowo, co do zasady, producenci zakładają bardzo słabe ocieplenie budynków, a tym samym niską ich efektywność energetyczną. Przeprowadzane oceny energetyczne mają wykazać wpływ pozostałych czynników na prawidłowy dobór mocy kotła. Pod uwagę brane są m.in.: liczba osób zamieszkujących budynek, wiek i stan budynku, jakość docieplenia budynku. Na tej podstawie prowadzone są wyliczenia dotyczące rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło.
Podjęcie decyzji przez mieszkańca o zwiększeniu mocy kotła w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb budynku będzie miało negatywne skutki w postaci m.in. obniżenia sprawności urządzenia nawet do wielkości 20-30%, zwiększenia zużycia opału.