Przejdź do stopki

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

Treść

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem wywozu odpadów na rok 2024 znajdującego się w załącznikach.

UWAGA

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (w tym mebli), zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Oczyszczalni ścieków w Dobrej  

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE z prac remontowych prowadzonych przez właściciela nieruchomości będą odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  na terenie Oczyszczalni ścieków w Dobrej 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Czynny :

Wtorek – 1300 - 1800

Środa – 1300 - 1800

Sobota – 800 - 1400

Pracownik obsługi : tel. 605 043 233
Urząd Gminy Dobra  tel. 18/3330020

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 1.1 Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych)  przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej „PSZOK”.

2.Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie PSZOK jest Urząd Gminy Dobra, Dobra 233 – Referat  Gospodarki Komunalnej.

§ 2.1 W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie następujące rodzaje  odpady komunalnych:

 1. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 2. zużyte opony z samochodów osobowych do 10 szt. rocznie z  nieruchomości zamieszkałej,

 3. odpady budowlane i rozbiórkowe  z podziałem na poszczególne frakcje do 200 kg  rocznie z nieruchomości zamieszkałej w ramach przeprowadzanych remontów nie wymagających zgłoszenia lub zezwolenia z zakresu obowiązującego prawa budowlanego

 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 5. tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe z tworzywa sztucznego, opakowania wielomateriałowe,

 6. metale, opakowania z metalu

 7. szkło i opakowania szklane,

 8. makulatura i opakowania z papieru

 9. odpady tekstyliów i odzieży

 10. bioodpady,

 11. zużyte baterie i akumulatory, żarówki, świetlówki,

 12. przeterminowane leki,

 13. przeterminowane chemikalia  (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),

 14. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych  w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji (zastrzyki przyjmowane w formie dożylnej, domięśniowej, podskórnej)  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

 1. W PSZOK przyjmowane są odpłatnie ponad ustalony limit następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • opony w ilości powyżej 10 szt. rocznie w cenie: 1,00 zł za 1 kg.

 • odpady budowlane i rozbiórkowe powyżej 200 kg  rocznie w cenie: 1,00 zł za 1kg.

 § 3.1. Odbiór odpadów odbywać się będzie w dni robocze; wtorek i środa w godzinachod 13 do 18oraz w sobotę od godziny 8 do 14.

 1. W przypadku, gdy dzień jest wolny od pracy PSZOK jest nieczynny

 § 4.1. W punkcie PSZOK przyjmowane są tylko odpady, które są posegregowane na poszczególne frakcje, przywożone z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra .

 1. Nie będą przyjmowane odpady :

1). z poza terenu gminy oraz odpady z działalności gospodarczej ( terenów niezamieszkałych) dla których obowiązują odrębne przepisy z zakresie gospodarowania odpadami.

2). odpady zawierające azbest.

 1. W punkcie PSZOK  są  ustawione oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.

 2. Osoby dostarczające odpady, winny zgłosić się do osoby obsługującej i okazać dokument tożsamości w celu wprowadzenia danych do rejestru PSZOK.

 3. Obsługujący PSZOK  po spisaniu ilości, rodzaju odpadów właściciela nieruchomości, numeru nieruchomości, na której powstały odpady wskaże miejsce i sposób ich złożenia.

 4. Odpady mogą być dowożone pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

 5. Odpady wymagające opakowania ( w szczególności resztki farb, lakierów, rozpuszczalników), przyjmowane będą wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być przywożone luzem i na miejscu segregowane na poszczególne frakcje przez dostarczającego odpady lub posegregowane na poszczególne frakcje i dostarczone w przeźroczystych workach.

§ 5. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

 1. Przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie sposobu złożenia odpadów oraz zasad poruszania się po PSZOK,

 2. Zachowania wymogów bezpieczeństwa,

 3. Zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń.

 4. Bezwzględnego stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

 § 6.1 Pozostawianie odpadów na obiekcie w miejscach nie przeznaczonych do składowania odpadów, pod bramą, przy ogrodzeniu  obiektu jest zabronione i podlega karze grzywny. Postępowanie w tych sprawach toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia za naruszenie regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Dobra.

2.Teren PSZOK jest monitorowany, a nagranie będzie użyte w postępowaniu o naruszenie regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Dobra.

§ 7. Administratorem danych osobowych zbieranych w PSZOK jest Gmina Dobra w imieniu, której działa Wójt Gminy Dobra. Dane zbierane są w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach.

§8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobra.                         

§ 9. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu.

§ 10. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.