Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść

Na podstawie art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dobra Uchwały Nr XL/275/22 z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zmiana studium obejmuje obszar gminy Dobra w jej granicach administracyjnych zgodnie z załącznikiem graficznym do wymienionej wyżej uchwały, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany studium na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy wnosić na piśmie do Wójta Gminy Dobra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2022 r.

Wnioski do zmiany studium mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dobra.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany studium wraz prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dobra z siedzibą: Dobra 233, 34-642 Dobra, tel.: +48 18 333 00 20, e-mail: wojt@gminadobra.pl.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@gminadobra.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5) Dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Wójt Gminy Dobra

Benedykt Węgrzyn

Pliki