Przejdź do stopki

XXXIII Sesja Rady Gminy Dobra

XXXIII Sesja Rady Gminy Dobra

Treść

Informujemy, że obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Dobra odbędą się 30 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej (2 piętro) budynku Urzędu Gminy Dobra.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Dobra.
2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad Sesji.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Informacja Wójta Gminy Dobra o działaniach międzysesyjnych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dobra za rok szkolny 2020/2021.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr XXXII/225/21 Rady Gminy Dobra z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok";
b) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gobra nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dobra, gmina Dobra z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną;
c) wyrażenia zgody na odstapienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokal użytkowego stanowiącego własność Gminy Dobra;
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra;
e) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra;
f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej;
g) zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobra na rok 2021;
h) zmian Uchwały Nr XXIV/183/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra.
8. Zatwierdzenie Protokołu Nr XXXII/21 z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 05 listopada 2021 r.
9. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Dobra.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Dobra.