Wyniki konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 2 do 23 października 2021 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Uchwały Rady Gminy Dobra
w sprawie programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z projektem Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 zostały umieszczone na stronie internetowej www.gminadobra.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobra. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne podmioty, a do sekretariatu Urzędu Gminy Dobra nie wpłynęły opinie ani uwagi  dotyczące projektu.

Wyniki konsultacji w załaczeniu.

Tagi