Dopłaty do wody 2021 rok

UCHWAŁA NR XXX/219/21
RADY GMINY DOBRA

z dnia 27 sierpnia 2021 roku
w sprawie dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowegoodprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dobra

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz art. 4, ust. 1 i art. 13, pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się dopłatę dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowegoodprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dobra, wg grup taryfowych:

1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
a) I grupa taryfowa: faktury w formie elektronicznej - gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów bytowych i gospodarczych, w wysokości: 1,10 zł netto za każdy 1m3 wody,
b) II grupa taryfowa: faktury w formie papierowej - gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów bytowych i gospodarczych, w wysokości: 1,10 zł netto za każdy 1m3 wody,
c) III grupa taryfowa: odbiorcy wody zużywający wodę do celów przemysłowych - gastronomia i pieczarkarnie, ubojnie, piekarnie, myjnie pojazdów, woda zużywana do basenu i podlewania roślin w wysokości: 1,05 zł netto za każdy 1m3 wody.

2) w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków:
a) I grupa taryfowa: faktury w formie elektronicznej - gospodarstwa domowe, pozostali dostawcy ścieków wprowadzający do kanalizacji zbiorczej wody zużyte na cele bytowe i gospodarcze, w wysokości: 5,06 zł netto za każdy 1m3 ścieków,
b) II grupa taryfowa: faktury w formie papierowej - gospodarstwa domowe, pozostali dostawcy ścieków wprowadzający do kanalizacji zbiorczej wody zużyte na cele bytowe i gospodarcze, w wysokości: 5,06 zł netto za każdy 1m3 ścieków,
c) III grupa taryfowa: dostawcy ścieków odprowadzający ścieki z działalności przemysłowej - uboju zwierząt, myjnie pojazdów, gastronomia, pieczarkarnie, piekarnie w wysokości: 0,00 zł netto za każdy 1m3 ścieków.

§ 2.
Źródłem pokrycia zobowiązań będą środki finansowe z budżetu Gminy Dobra.

§ 3.
Dopłaty określone w § 1 obowiązują w okresie obowiązywania nowych taryf zatwierdzonych przez organ regulacyjny Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie taryf zatwierdzonych Decyzją Nr KR.RZT.70.242.2021 z dnia 21 lipca 2021 roku przez organ regulacyjny Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.