XX Sesja Rady Gminy Dobra

Informujemy, że obrady XX Sesji Rady Gminy Dobra odbędą się w dniu 25 września 2020r. (tj. piątek) o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej (2 piętro) budynku Urzędu Gminy Dobra.


Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad XX Sesji Rady Gminy Dobra.
2.    Przedstawienie porządku obrad Sesji.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad Sesji.
4.    Wystąpienie zaproszonych gości.
5.    Informacja Wójta Gminy Dobra o działaniach międzysesyjnych.
6.    Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2020 r. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)     nieodpłatnego nabycia przez Gminę Dobra nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przenosza z przeznaczeniem pod drogę gminną „Tomery-Mazgaje”,
b)    nieodpłatnego nabycia przez Gminę Dobra nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skrzydlna na poszerzenie drogi gminnej „Ługowina-Średnica”,
c)    nieodpłatnego nabycia przez Gminę Dobra nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gruszowiec z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną,
d)    nieodpłatnego nabycia przez Gminę Dobra nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dobra z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną,
e)    nieodpłatnego nabycia przez Gminę Dobra nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chyszówki z przeznaczeniem pod drogę gminną „Biedówka”,
f)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Półrzeczki, Gmina Dobra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 918,
g)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu,
h)    zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2020 i w Uchwale Budżetowej na rok 2020
nr XIV/110/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.,
i)    zmiany Uchwały Nr XIV/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra,
j)    niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
k)    rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Dobra,
l)    rozpatrzenia skargi na postępowanie Wójta Gminy Dobra.
8.    Zatwierdzenie Protokołu Nr XIX/20 z obrad XIX Sesji Rady Gminy Dobra z dnia
21 sierpnia 2020 r.
9.    Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Dobra.
10.    Wolne wnioski.
11.    Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Dobra.

 

Tagi