Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej

Dnia 13 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Dobra wydał Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

Tagi