Zakończono prace przy budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobrej

Pod koniec listopada zakończono budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej mieszczącego się przy oczyszczalni  ścieków. Dzięki inwestycji, której wybudowanie kosztowało blisko 1,3 mln zł, mieszkańcy zyskali funkcjonalne, bezpieczne i estetyczne miejsce do przekazywania posegregowanych odpadów.
PSZOK mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Dobrej.
W pierwszym etapie wykonawca zadania opracował dokumentację techniczną i uzyskał niezbędne decyzje i pozwolenia na budowę obiektu. W ramach inwestycji wykonano szereg prac polegających na uporządkowaniu terenu, by można było na nim bezpiecznie przechowywać odpady. PSZOK  składa się z następujących obiektów: budynku socjalnego, wiaty, wagi samochodowej, rampy samochodowej. W punkcie odbioru odpadów powstał nowy pokryty nawierzchnią betonową plac na którym znajdują się nowe pojemniki do składowania selektywnie zbieranych odpadów takich, jak m.in.: odpady wielomateriałowe, papier, szkło oraz kontener magazynowy z wyposażeniem w specjalne pojemniki na zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, chemikalia itp. W celu zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi kontenerów i znajdujących się w nich odpadów, została wybudowana wiata oraz wykonano ogrodzenie terenu wraz z przesuwną bramą wjazdową. Ponadto na terenie PSZOK znajduje się budynek socjalny wraz z wyposażeniem dla pracownika obsługującego punkt.
Po uruchomieniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które zaplanowano na styczeń 2020 r.,  mieszkańcy będą mieli możliwość dostarczania i przekazywania zbieranych odpadów według wyznaczonych frakcji. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobra. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych.
Ponadto w ramach projektu przeprowadzono szereg działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia edukacyjne w
placówkach na terenie Gminy Dobra, łącznie 9 godzin lekcyjnych, promujących postawy proekologiczne, poświęconych tematyce segregacji i bezpiecznego składowania odpadów. Uczniowie biorący udział w zajęciach otrzymali pakiet materiałów promocyjnych. W zajęciach wzięło udział łącznie ponad 380 uczniów. Opracowano także materiały edukacyjne w postaci broszur, ulotek i plakatów.  W listopadzie w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobra zorganizowano i przeprowadzono konkursy o tematyce ekologicznej oraz tzw. „Dzień ekologii”. Konkursy zostały przeprowadzone w podziale na grupy wiekowe: dla klas 1-3, 4-6 oraz 7-8.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe zakupione w ramach projektu. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy zwycięzcom.
Projekt pn." Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra dz.ew. 5138/13 " jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Tagi

GALERIA