Przejdź do stopki

Dane statystyczne

Treść

Poniżej przedstawiamy podstawowe dane statystyczne o Gminie Dobra wg. stanu na dzień 31.12.2015

1. Powierzchnia

Sołectwo:

Powierzchnia (ha)

Procent ogólnej

powierzchni gminy

Chyszówki

1043

9,5 %

Dobra

1999

18,3 %

Gruszowiec

506

4,6 %

Jurków

957

8,7 %

Porąbka

668

6,1 %

Przenosza

498

4,6 %

Półrzeczki

2170

20,2 %

Skrzydlna

862

7,9 %

Stróża

621

5,7 %

Wilczyce

923

8,4 %

Wola Skrzydlańska

658

6,0 %

 Gmina ogółem

10 905 ha

100 %

 
  • użytki rolne stanowią 4 936 ha, tj. 45 % ogólnej powierzchni gminy;
  • lasy stanowią 5 169 ha, tj. 47 % ogólnej powierzchni gminy;
  • pozostałe grunty - 800 ha, tj. 8 % ogólnej powierzchni gminy;
2. Liczba ludności

Nazwa sołectwa:

Kobiety

Mężczyźni

Wiek przedpro- dukcyjny*

Wiek produk- cyjny**

Wiek poproduk cyjny***

Razem

Chyszówki

348

358

183

412

111

706

Dobra

1630

1607

688

2036

513

3237

Gruszowiec

231

239

112

292

66

470

Jurków

586

592

279

735

164

1178

Porąbka

288

256

116

347

81

544

Półrzeczki

281

322

137

378

88

603

Przenosza

238

248

89

318

79

486

Skrzydlna

554

517

207

664

200

1071

Stróża

313

292

147

355

103

605

Wilczyce

321

362

189

408

86

683

Wola Skrzydlańska

169

172

60

227

54

341

Ogółem

4959

4965

2207

6372

1545

9924

           * wiek przedprodukcyjny - poniżej 18 lat
      **    wiek produkcyjny - kobiety od 18 do 60 lat; mężczyźni od 18 do 65 lat
       ***  wiek poprodukcyjny - kobiety powyżej 60 lat; mężczyźni powyżej 65 lat
 
3. Infrastruktura komunikacyjna
Przez teren Gminy Dobra przebiegają następujące drogi:
1. Droga krajowa nr 28 Zator - Medyka;

2. Drogi Powiatowe:
  • Mszana Dolna - Jurków - Podłopień
  • Skrzydlna - Wilkowisko
  • Skrzydlna - Wierzbanowa
  • Dobra - Raciechowice

3. Drogi Gminne

4. Potencjał ekologiczny
Gmina Dobra posiada jedną oczyszczalnię ścieków o przepustowości ok. 250m3/dobę. Jest to oczyszczalnia mechaniczno biologiczna. Do kanalizacji wiejskiej podłączonych jest 306 budynków (długość sieci ok. 21,5 km), co stanowi 14% budynków w Gminie Dobra. Do wodociągu komunalnego podłączonych jest ok. 402 gospodarstw domowych i 37 osób prawnych co stanowi ok 19 % zabezpieczenia mieszkańców w wodę w skali gminy. Pozostałe gospodarstwa korzystają z prywatnych wodociągów przydomowych. Wieś jest zgazyfikowana w całości gazem przewodowym. W Gminie Dobra nie występują zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Normy hałasu nie są przekraczane w żadnym zakładzie na terenie Gminy.
W najbliższym czasie planowana jest budowa kolejnych kolektorów przez co zwiększy się liczba gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Zdjęcia