Przejdź do stopki

Naliczanie podatku od środków transportowych

Treść

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: SYLWIA PODGÓRNI

TEL.: (18) 333-00-20, wew. 145
e-mail: sylwia.podgorni@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

Kogo dotyczy:
Obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich właścicielach środków transportowych czyli:
• osobach fizycznych;
• osobach prawnych;
• jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany;
• posiadaczach środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli właścicielem środka transportowego jest więcej aniżeli jedna osoba fizyczna lub prawna, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych:
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony;
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
• autobusy.
 
Wymagane dokumenty:
• Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych.
• Załącznik do deklaracji o posiadanych środkach transportowych DT-1/A.

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Dobrej lub bezpośrednio na stanowisku – pokój nr 6.
 
Termin załatwienia sprawy:
Termin składania deklaracji: do 15 lutego każdego roku kalendarzowego oraz do 14 dni od daty zakupu pojazdu, bądź zbycia pojazdu.

Termin płatności podatku:
• Termin płatności I raty podatku – 15 lutego;
• Termin płatności II raty podatku – 15 września.

Podstawa prawna:
Art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji określającej wysokość podatku od środków transportowych przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, w terminie  14 dni od daty doręczenia tej decyzji – wnoszone za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra.