Przejdź do stopki

Wniosek w sprawie ulg w podatku od środków transportu

Treść

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: SYLWIA PODGÓRNI
TEL.: (18) 333-00-20 WEW. 145
e-mail: sylwia.podgorni@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

 

Opis sprawy:
Wniosek w sprawie ulg w podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i osób prawnych (odroczenie terminu  płatności podatku, umorzenie zaległości podatkowej, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę).

Kogo dotyczy:

Właścicieli (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu):

  • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony; 
  • ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony; 
  • przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 
  • autobusów. 


Wymagane dokumenty:
• Pisemny wniosek (w zależności od rodzaju ulgi) o umorzenie zaległości podatkowej, odroczenie terminu płatności podatku, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, umorzenie odsetek;
• Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków;
• Odcinki emerytur, rent (kopie);
• Zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego;
• Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki);
• Potwierdzenie rachunków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłaty)
• Inne dokumenty potwierdzające sytuację majątkową, rodzinną podatnika;
• Inne dokumenty na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego;
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dotyczy osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą) wg wzoru rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. – Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311.( L:\Bożena Miśkowiec\de minimis)
 

Formularze / Wnioski:
Odręcznie napisany wniosek wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
 
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Dobrej lub bezpośrednio na stanowisku – pokój nr 4.
 
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty wszczęcia postępowania.

 

Opłaty:

Nie pobiera się.


Podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 67a § 1, 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. poz. 1540 ze. zm.).

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, w terminie  14 dni od daty doręczenia tej decyzji – wnoszone za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra.

 
Uwagi dodatkowe:
Wniosek może być napisany odręcznie przez podatnika.

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych