Przejdź do stopki

Działalość Gospodarcza

Treść

Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej została utworzona na podstawie ustawy z dnia 03 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i rozpoczęła funkcjonowanie 1 lipca 2011 r.
CEIDG ma znacznie ograniczyć czas potrzebny do zarejestrowania działalności gospodarczej poprzez umożliwienie założenia firmy przez Internet, a także zmniejszyć formalności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. W CEIDG znajdą się informacje o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność na terenie całego kraju w tym o posiadanych przez nich koncesjach, licencjach i zezwoleniach. Podstawowe dane o przedsiębiorcach będą opublikowane na stronie internetowej CEIDG. Informacje udostępniane przez CEIDG będą jawne. Każdy bezpłatnie będzie mógł poprzez wyszukiwarkę znaleźć wybranego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie ułatwi dostęp do niezbędnych informacji o przedsiębiorcach.

Zadaniem CEIDG jest:
1) prowadzenie ewidencji przedsiębiorców - osób fizycznych w systemie teleinformatycznym;
2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
3) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

Od 1 lipca 2011 roku ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej daje osobom fizycznym chcącym założyć działalność gospodarczą możliwość zarejestrowania jej przez Internet. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (firma.gov.pl, ceidg.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku lub informuje o błędach, które należy poprawić. Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do rejestrów GUS, ZUS (płatnik składek) i Urzędu Skarbowego.

Działalność gospodarczą będzie można zarejestrować w CEIDG zarówno samodzielnie przez Internet, jak i w urzędzie gminy. Do czasu przeniesienia danych z ewidencji gminnych do CEIDG, organy gmin pozostają organem ewidencyjnym na starych zasadach. Urzędy miasta lub gminy mają obowiązek do 31 grudnia 2011 roku przekazać do CEIDG wszystkie dane znajdujące się w prowadzonych przez nie ewidencjach.
Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłany listem poleconym. W przypadku osób składających wniosek osobiście w urzędzie gminy, organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i pokwituje jego przyjęcie. Wniosek składany osobiście powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem składającego. Natomiast wniosek wysłany listem poleconym powinien być opatrzony podpisem własnoręcznym poświadczonym przez notariusza.

Wniosek o wpis CEIDG-1 dostępny będzie na stronie internetowej CEIDG, Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz na platformie usług administracji publicznej (EPUAP).
Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych wpisanych w CEIDG, a w przypadku wykreślenia wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej Ministra Gospodarki, w przypadku:
1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;
2) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
3) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
4) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących cudzoziemcom;
5) gdy został dokonany z naruszeniem prawa.

Ponadto Minister Gospodarki może, jeżeli mimo wezwania do dokonania zmiany w przypadku stwierdzenia stanu niezgodnego z rzeczywistością przedsiębiorca nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG.
O wykreśleniu oraz zmianie wpisu Minister Gospodarki niezwłocznie powiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, GUS, ZUS/KRUS oraz organy koncesyjne.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Pliki

S36C-920102009520.pdf 40.94 KB