Podział i rozgraniczenie nieruchomości

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  MGR INŻ. JOANNA KUC
TEL.: (18) 333-00-20 WEW. 152
e-mail: joanna.kuc@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

PODZIAŁ NIERUCHONOŚCI

Podstawa prawna:
Art. 93, art. 96 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami.

Wymagane dokumenty:

Do wydania postanowienia:
• dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
• wypisy z rejestru gruntów;
• wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej;

Do wydania decyzji:
• projekt podziału z klauzulą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Limanowej;
Formularze/wnioski:

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Dobrej lub bezpośrednio na stanowisko – pokój nr 108.

Termin załatwienia sprawy:
• Do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku o wydanie postanowienia – wydanie postanowienia;
• Do 30 dni od dnia wpłynięcia projektu podziału z klauzulą do wydania decyzji;

Tryb odwoławczy:
Od postanowienia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu (doręczenie za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra).
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Małopolskiego (doręczenie za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra).
W przypadku wniesienia odwołania należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 5 zł. w formie znaczków skarbowych (znaczki opłaty skarbowej należy nakleić na odwołaniu).

 

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:
Art. 29, art. 30, art. 33 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Tekst jednolity, Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:

Do wydania postanowienia:
• dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
• wypisy z rejestru gruntów;
• mapa ewidencyjna w skali 1:2000;
• pisemna zgoda geodety do przeprowadzenia rozgraniczenia

Do wydania decyzji:
• operat z rozgraniczenia;
• mapa ewidencyjna uzupełniająca rozgraniczenie;

Formularze/wnioski:

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Dobrej

Termin załatwienia sprawy:
• Do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku o wszczęcie postępowania – wydanie postanowienia;
• Do 30 dni od dnia wpłynięcia mapy z klauzulą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Limanowej – wydanie decyzji;

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu za pośrednictwem Wójta.

Dodatkowe informacje:
Po złożeniu operatu rozgraniczeniowego wydawana jest opinia, która jest podstawą do uzyskania mapy z klauzulą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Limanowej.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych