Przejdź do stopki

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Treść

REFERAT DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  ANNA JAWOR

TEL.: (18) 333-00-20 WEW. 134
e-mail: anna.jawor@gminadobra.pl

godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

 

W chwili obecnej nie wymagają uzyskania zezwolenia i zgłoszenia:

1. drzewa o obwodach pnia na wysokości 5 cm mniejszych od :

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

2. drzewa i krzewy owocowe,

3. krzewy rosnące w skupisku do 25 m2,

4. krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne,

5. drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

6. drzewa gatunku Bożodrzew gruczołowaty.

 Zgłoszenia Wójtowi Gminy Dobra wymaga planowana wycinka drzew o obwodach przekraczających :

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
  • jeżeli wykonywana ona będzie przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgłoszenia zamiaru wycinki może dokonać właściciel/le działki podając w nim: imię, nazwisko, adres, telefon i miejscowość oraz oznaczenie działki na której zlokalizowane są planowane do usunięcia drzewa.

Do zgłoszenia należy dołączyć rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Wójt Gminy Dobra (za pośrednictwem pracownika urzędu) dokonuje oględzin w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia celem ustalenia gatunku i obwodu na wys. 5 cm zgłaszanych do planowanej wycinki drzew.

W terminie 14 dni od dnia dokonania skutecznych oględzin (brak możliwości przeprowadzenia oględzin wyklucza możliwość usunięcia drzew na podstawie zgłoszenia) organ może w formie decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw.
Dlatego należy upewnić się czy po 14 dniach od przeprowadzenia oględzin organ nie wniósł sprzeciwu (może zaistnieć sytuacja że decyzję wnoszącą sprzeciw wysłano w 14 dniu po oględzinach a wnioskodawca wyciął drzewa w dniu 15-tym ponieważ decyzji do niego nie doręczono co skutkować będzie naliczeniem kar za usunięcie drzew).

Jeżeli zgłoszona wycinka planowana jest w terminie wcześniejszym niż 14 dni od dnia oględzin można zwrócić się do Wójta Gminy o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przedmiotowej wycinki.

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do niezwłocznego usunięcia drzewa.

Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Jeżeli zgłaszane drzewo nie zostanie usunięte w terminie 6 miesięcy od dnia oględzin, zgłoszenie należy ponowić.

W przypadku wycinki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej (lub planowanej do rozpoczęcia w okresie kolejnych 5 lat) wymagane jest uzyskanie zezwolenia w formie decyzji.

Uzyskania zezwolenia w formie decyzji wymagane jest także w przypadku jeżeli nieruchomość  stanowi własność inną niż osoby fizycznej : np. osoba prawna, parafia i inne.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych