Przejdź do stopki

Małżeństwo Wyznaniowe i Cywilne

Treść

URZĄD STANU CYWILNEGO
STANOWISKO: Z-CA KIEROWNIKA U.S.C. – IWONA DRZYZGA

TEL.: (18) 333-00-20 WEW. 161 lub 100
e-mail: usc@gminadobra.pl; sekretariat@gminadobra.pl; iwona.drzyzga@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

 

MAŁŻEŃSTWO WYZNANIOWE (KONKORDATOWE)

MAŁŻEŃSTWO CYWILNE

 

MAŁŻEŃSTWO WYZNANIOWE (KONKORDATOWE)
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 września 1986r.-Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz.U.z1986r.Nr36, poz. 180 z późniejszymi zmianami):
 
Wymagana procedura:
Osobom które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron , wydaje się zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci.
 
Do uzyskania zaświadczenia należy złożyć następujące dokumenty:
dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość
skrócony odpis aktu urodzenia
oraz:
jeśli osoba jest rozwiedziona – skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; jeżeli jest to wdowa lub wdowiec wówczas należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka
pisemne zapewnienie że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy
cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpisu aktu urodzenia. Od złożenia takiego dokumentu może tylko sąd
Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące, bez niego duchowny nie może przyjąć oświadczeń o zawarciu małżeństwa przewidzianych w art.1 § 2 i 3 k.r.i o.
Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa duchowny przekazuje do właściwego USC przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa. Kierownik USC sporządza akt małżeństwa , wydaje 3 bezpłatne odpisy aktu małżeństwa.
 
Możliwość zawierania małżeństwa ze skutkami w prawie polskim mają:
Kościół Katolicki;
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny;
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP;
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP;
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP;
Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w RP
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP;
Kościół Polsko katolicki w RP;
Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP;
Kościół Zielonoświątkowy w RP ;
Gminy wyznaniowe żydowskie w RP.
 
Ograniczenie wiekowe:
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby , które ukończyły 18 lat, z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

MAŁŻEŃSTWO CYWILNE

Podstawa prawna:
Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego.

Kogo dotyczy:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:
• odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów;
• dowody osobiste;
• w przypadku osób rozwiedzionych odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie;
• w przypadku wdów/wdowców odpis aktu zgonu;
• złożenie zapewnień o  braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Opłaty:
84 zł. zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego w Dobrej – pokój nr 3

Termin załatwienia sprawy:
Termin do zawarcia małżeństwa minimum 30 dni nie licząc dnia złożenia zapewnienia.

Dodatkowe informacje:
Wiek nupturientów musi przekraczać 18 lat. Kobieta  za zgodą sądu może zawrzeć związek małżeński  po ukończeniu 16 roku życia. Do zapewnień należy dołączyć prawomocne postanowienie Sądu.

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych