Przejdź do stopki

Uzyskanie aktu, odpisu aktu

Treść

URZĄD STANU CYWILNEGO
STANOWISKO: Z-CA KIEROWNIKA U.S.C. – JANINA MAJERCZYK
Z-CA KIEROWNIKA U.S.C. – IWONA DRZYZGA

TEL.: (18) 333-00-20 WEW. 161 lub 100
e-mail: usc@gminadobra.pl; sekretariat@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

UZYSKANIE AKTU URODZENIA

WYDANIE ODPISÓW

WYDAWANIE ODPISÓW ZUPEŁNYCH

UZUPEŁNIENIE AKTU

ZGŁOSZENIE AKTU ZGONU

 

UZYSKANIE AKTU URODZENIA
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 września 1986 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36,poz.180 ,z późniejszymi zmianami).
Art. 10. 1. Urodzenie oraz zgon osoby rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia.
 
1. Do sporządzenia aktu urodzenia na podstawie zgłoszeń szpitalnych konieczne jest:
Zaświadczenie lekarskie, zgłoszenie urodzenia wydane przez lekarza lub zakład służby zdrowia (szpitale przekazują zaświadczenie bezpośrednio do Urzędu)
Dowody osobiste rodziców
Akt małżeństwa rodziców (do wglądu)
Akt urodzenia matki (do wglądu),jeżeli jest stanu wolnego
 
2. Do sporządzenie aktu urodzenia na podstawie postanowień sądowych konieczne jest:
Postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka
Dowody osobiste rodziców
 
3. Opłaty:
Rejestracja urodzenia i 3 odpisy aktu urodzenia są bezpłatne.
 
4. Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni.
 
5. Tryb Odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu MiG). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

WYDANIE ODPISÓW

Podstawa prawna:
Art. 79 ustawy o aktach stanu cywilnego

1. Opłaty:
Za wydanie odpisu skróconego i wielojęzycznego 22 zł, za wydanie odpisu zupełnego 33 zł (za wyjątkiem zwolnień określonych w ustawie i załączniku do ustawy o opłacie skarbowej), wpisanie aktu zagranicznego do polskich ksiąg 50 zł.

2. Termin załatwienia sprawy:
Bezpośrednio po złożeniu wniosku.

3. Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania odpisu następuje w formie decyzji od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie.

4. Formularze/wnioski:
Urząd Stanu Cywilnego w Dobrej, pokój nr 3 - Wniosek - Wydanie Odpisu.doc 

UZUPEŁNIENIE AKTU

1. Podstawa prawna:
 
Art. 36 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego
 
2. Opłaty:
 • za wydanie decyzji 39 zł.
 
3. Termin załatwienia sprawy:
 
Zaświadczenie powinno być wydane bez zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni (Art. 217, § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
 
4. Tryb odwoławczy:
 
Odmowa  wydania zaświadczenia następuje w formie decyzji od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie.
 
5. Formularze/wnioski:
 
Urząd Stanu Cywilnego w Dobrej, pokój nr 3

ZGŁOSZENIE AKTU ZGONU

Podstawa prawna:
 
Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego;
 
Formularze/wnioski:
 
Zgłoszenie ustne;
 
Opłaty:
 

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej;
 
Miejsce składania dokumentów:
 
Urząd Stanu Cywilnego Dobra – pokój nr 3;
 
Termin załatwienia sprawy:
 
W dniu zgłoszenia;
 
Dodatkowe informacje:
 
Zgłoszenia należy dokonać w USC gdzie miało miejsce zdarzenia (zgon). Termin zgłoszenia do 3-ch dni od daty stwierdzenia zgonu a w przypadku zgonu wskutek choroby zakaźnej w terminie 24 godzin.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych