Przejdź do stopki

Świadczenia z pomocy społecznej

Treść

Zasady udzielania pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie,

w szczególności z powodu:

- ubóstwa;

- sieroctwa;

- bezdomności;

- bezrobocia;

- niepełnosprawności;

- długotrwałej lub ciężkiej choroby;

- przemocy w rodzinie;

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze;

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- alkoholizmu lub narkomanii;

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom
w przypadku występowania okoliczności określonych w ustawie o pomocy społecznej, a których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, tj.:

- osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,

- osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie.

Dochód z 1ha przeliczeniowego: 288 zł

 

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

 

 

Pomoc pieniężna w pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały

- zasiłek okresowy

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

 

ZASIŁEK STAŁY (art. 37 Ustawy o pomocy społecznej)

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż

 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę
  w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

 

 

ZASIŁEK OKRESOWY (art. 38 Ustawy o pomocy społecznej)

 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.


Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

 

ZASIŁEK CELOWY (art. 39 - 41 Ustawy o pomocy społecznej)

Zasiłek celowy przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Jest świadczeniem zależnym od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek celowy może być przyznany
w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Taki zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 • specjalny zasiłek celowy - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi

 • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa- pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

 

Pomoc niepieniężna w pomocy społecznej

 1. Praca socjalna,
  Rozumiana jako działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
  Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:
  a) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
  b) poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
  c) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych.

 2. Bilet kredytowany,

 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 4. Składki na ubezpieczenia społeczne,

 5. Pomoc rzeczowa,

 6. Sprawienie pogrzebu,

 7. Poradnictwo specjalistyczne,

 8. Interwencja kryzysowa,

 9. Schronienie,

 10. Niezbędne ubranie,

 11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz
  w ośrodkach wsparcia,

 12. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

 13. Posiłek.

 

W celu ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, wprowadzono wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej udziela takiego wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium, o którym mowa w w/w ustawie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

 

Kierując się potrzebą udzielania pomocy dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Gminy Dobra, które uczęszczają do gminnych placówek oświatowych i dla których dożywianie realizowane jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w przedszkolu lub szkole, przyjęto Gminny Program Osłonowy. Dzięki niemu rodziny, których dochód przekroczył 150% kryterium dochodowego,  mogą zostać objęte świadczeniem w postaci posiłku z procentową odpłatnością.

Dopłata korzystających z przyznanego świadczenia w formie dożywiania, wynosi odpowiednio:

1) 60% zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% a jednocześnie nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego;

2) 75% zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% a jednocześnie nie przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego.

 

Poniżej zamieszczono cennik żywienia w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobra przy uwzględnieniu programu osłonowego

 

 

PAKIET

ODPŁATNOŚĆ 100%

ODPŁATNOŚĆ 75%

ODPŁATNOŚĆ 60%

PAKIET I

śniadanie + obiad + podwieczorek

7,00 zł

5,25 zł

4,20 zł

PAKIET II

śniadanie + obiad

6,70 zł

5,02 zł

4,02 zł

PAKIET III

obiad + podwieczorek

6,50 zł

4,88 zł

3,90 zł

OBIAD

dwa dania

5,67 zł

4,25 zł

3,40 zł

 

 

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej nr: 77 8804 0000 0020 0210 2081 0001 do 8. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za styczeń płatność do 8. lutego).

W opisie przelewu proszę podać imię, nazwisko i adres dziecka, miesiąc, za jaki następuje płatność,  nazwę szkoły oraz „Program osłonowy 60% lub 75%”.

 

 

Tryb udzielania pomocy społecznej

 

Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ośrodek przyjmuje także zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Gminy Dobra, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

 

Wywiad środowiskowy

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej
i mieszkaniowej osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc. Strona występująca o pomoc powinna przedłożyć dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

 

Kontrakt socjalny

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc i pracownika socjalnego). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania
w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej,
z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego.

Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny, dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek. Klient otrzymuje jeden egzemplarz kontraktu.

 

Wydawanie decyzji

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji administracyjnej. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, jak również decyzje o odmowie przyznania pomocy, wydawane są
w formie pisemnej. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłat w kasie Banku Spółdzielczego w Dobrej oraz  w formie przelewów na osobiste konta bankowe w terminach określonych w decyzji.

 

 

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się świadczenie z pomocy społecznej

 

Osoby lub rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współpracy
z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej mogą stanowić m.in.:

- nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną,

- marnotrawstwo przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie,

- marnotrawstwo własnych zasobów materialnych, a także ich nieracjonalne wykorzystywanie.

Również nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie socjalnym może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować
o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.