Przejdź do stopki

Modernizacja ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w m. Dobra

Treść

Zakończono prace w ramach projektu współfinansowanego w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie dotyczyło modernizacji boiska do piłki nożnej znajdującego się  w centrum miejscowości Dobra, dz. ew. 1555/2, 1563, 1564/7. Zakres obejmował wymianę nawierzchni na nawierzchnie  sztucznej trawy wraz z wykonaniem podbudowy tłuczniowej. Wymiary boiska wynoszą 62 x 30 m, powierzchnia 1860 m2. Boisko jest ogrodzone, wymienione zostały zniszczone panele ogrodzeniowe, pomalowano bramę wjazdową, furtkę. W ramach inwestycji wymieniono uszkodzone piłkochwyty  oraz siatkę w bramkach, tak aby nadal spełniały swoje przeznaczenie. Zadanie obejmowało także modernizację trybun przy boisku – skucie skorodowanego betonu, wykonanie nowej powierzchni betonowej.

Umowa na realizację zadania została zawarta 1.10.2020 r., prace zostały przyjęte protokołem odbioru robót z dnia 1.12.2020 r. Zrealizowano cały zakres objęty umową z wykonawcą.

Ponadto w ramach zadania wykonano także tablicę informującą o realizacji inwestycji przy współfinansowaniu ze środków Województwa Małopolskiego. Tablica została umieszczona przy obiekcie.

Realizacja inwestycji miała na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Dobra, w tym głównie miejscowości Dobra, Porąbka, Gruszowiec w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Modernizacja boiska wpłynie na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, a także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym przez zagospodarowanie czasu wolnego. Mieszkańcy, szczególnie dzieci i młodzież mają możliwość aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Montaż finansowy zadania:

Całkowity koszt zadania (roboty, inspektor, tablica): 405 830,00 zł

Budżet Województwa Małopolskiego: 152 320,00 zł

Rządowy Fundusz Inwestcji Lokalnych: 247 487,00 zł

Budżet Gminy Dobra: 6 023,00 zł