Przejdź do stopki

Weź dotację, wymień piec!

Weź dotację, wymień piec!

Treść

Wymiana pieców i urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych  - prosimy o składanie wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie

 
Gmina Dobra planuje pozyskać dofinansowanie na realizację zadań związanych z obniżeniem poziomu niskiej emisji (wymiana starych kotłów węglowych, pieców i urządzeń grzewczych na nowe piece ekologiczne spalające paliwa gazowe lub biomasę). W ramach naborów kwalifikowalne będą projekty dotyczące wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Dofinansowane mogą zostać inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę lub  wykorzystujące paliwa gazowe.
 
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie ograniczone wartością kwotową: 350zł/ kW mocy grzewczej urządzenia, ale nie więcej niż 8 000,00 zł. W razie konieczności wymiany instalacji możliwe jest otrzymanie dodatkowo dofinansowania w wysokości 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni jednak nie więcej niż 6000,00 zł.
 
Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji Dodatkowo wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
Szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu
 
Od dnia 1 stycznia 2020 r. kotły na paliwo stałe muszą spełniać następujące wymogi:
 a) sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75 %;
b) sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77 %;
c) emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 40 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
d) emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 20 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
e) emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 500 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
f) emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę.
Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem w budynku inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię, czyli przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej, jeśli taka potrzeba wyniknie z przeprowadzonego audytu energetycznego.
 
W przypadku otrzymania dofinansowania właściciel nieruchomości, zobligowany będzie do likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.
Warunkiem realizacji projektu jest otrzymanie przez Gminę Dobra dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Aby wziąć udział w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra” w terminie do 30 listopada 2016 r. Wypełnioną ankietę można złożyć w Urzędzie Gminy Dobra – Zespół ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji, przesłać pocztą elektroniczną na adres monika.skwarczek@gminadobra.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Dobra, 34-642 Dobra 233
 
Zachęcamy  do zapoznania się z broszurą informacyjna opracowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ( broszura w załączniku).

Zdjęcia

Pliki

Ankieta - Wymień piec 167.5 KB