Przejdź do stopki

XLV Sesja Rady Gminy Dobra

Treść

Informujemy, że obrady XLV Sesji Rady Gminy Dobra odbędą się w dniu 29 sierpnia 2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Dobra.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Dobra.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Sesji.
 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Wręczenie powierzeń na stanowisko dyrektora szkół i przedszkola kandydatom wyłonionym w drodze przeprowadzonych konkursów.
 6. Informacja Wójta Gminy Dobra o działaniach międzysesyjnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały Nr XLV/318/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli;
 2. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Dobra nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Stróża, gmina Dobra;
 3. dotacji celowej dla jednostki OSP Skrzydlna z terenu Gminy Dobra;
 4. dotacji celowej dla jednostek OSP z terenu Gminy Dobra;
 5. zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobra na rok 2022;
 6. zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/22 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra.
 1. Zatwierdzenie Protokołu Nr XLIV/22 z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Dobra z dnia
  21 lipca 2022 r.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Dobra.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Gminy Dobra.