Przejdź do stopki

ZAPYTANIE OFERTOWE – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PEDAGOG

Treść

ZAPYTANIE OFERTOWE – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – PEDAGOG

 

Dobra, dn. 22.06.2022 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34 – 642 Dobra 38

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 25 ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje pedagoga w celu realizacji specjalistyczny usług opiekuńczych wobec osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
34-642 Dobra 38
tel. 018 333 00 60
e-mail: opsdobra@pro.onet.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć pedagogicznych  wobec osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi – 5 godzin tygodniowo.
 2. Termin realizacji zamówienia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r.
 3. Kryterium wyboru: najniższa cena netto jednej godziny usług, doświadczenie zawodowe.
 4. Inne istotne warunki zamówienia:

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zgodnie z § 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć pedagogicznych wobec osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi.

Niezbędne wymagania:

Zgodnie z §3 Rozporządzenia z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pedagoga.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji.
 1. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, np.:
 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 • kształtowania nawyków celowej aktywności,
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzień powszedni od poniedziałku do piątku (Załącznik Nr 1).
 2. Życiorys (CV).
 3. Załącznik Nr 2.
 4. Klauzula informacyjna.
 5. Dokument potwierdzający wykształcenie.
 6. Inne wymagane dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 7. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 1 § 3 w/w rozporządzenia.
 8. Sposób przygotowania oferty:
   
 9. Miejsce i termin złożenia oferty:
 • Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pocztą tradycyjną do dnia 11.07.2022, do godziny 16:00.
 • Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 333-00-60.


Z upoważnienia WÓJTA GMINY

Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

mgr Maria Węglarz

 

Pliki

Pedagog - VII 2022.docx 17.1 KB
Załącznik Nr 1.docx 13.76 KB
Załącznik Nr 2.docx 14.53 KB